Vyberte si svoje
inovačné vzdelávanie
s Raabe Akadémiou!

X
X

Adaptácia detí so švvp v bežnej MŠ

Budovanie kvalitného učiteľského kolektívu

Čitateľská gramotnosť pre 1. stupeň zš

Čitateľská gramotnosť pre 2. stupeň zš

Dieťa s adhd – trest alebo odmena

Dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou v mš

Digitálna gramotnosť pre učiteľov

Duševné vlastníctvo v podmienkach škôl

Edukácia rómskych detí/žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Environmentálna gramotnosť

Finančná gramotnosť pre 1. stupeň zš

Finančná gramotnosť pre 2. stupeň zš

Finančná gramotnosť pre MŠ

Finančná gramotnosť pre stredné školy

Hodnotenie zamestnancov školy

Hudobná výchova na základnej škole – 1. cyklus

Hudobné činnosti v materskej škole

Kritické myslenie v praxi a vo vzdelávaní

Krízová komunikácia s rodičmi

Kyberšikana v kontexte primárneho vzdelávania

Matematické predstavy pre učiteľov mš

Pedagogická diagnostika a evalvácia v praxi materskej školy

Pedagogická diagnostika v základnej škole

Pedagogický asistent v materskej škole

Pedagogický asistent v MŠ

Predčitateľská gramotnosť pre MŠ

Prírodovedná gramotnosť pre 2. stupeň zš

Prírodovedné vzdelávanie v mš

Problémové správanie v materskej škole

Psychohygienické minimum pedagógov

Riadenie profesijného rozvoja školy a školského zariadenia

Rozvíjanie a overovanie školskej spôsobilosti

Rozvíjanie interkultúrnych kompetencií

Rozvoj grafomotoriky v MŠ

Rozvoj sociálnych a morálnych kompetencií žiaka základnej školy

Rozvoj výtvarnej tvorivosti v MŠ

Sebaregulácia, sebakontrola a učenie

Školský podporný tím v praxi

Sociálna agresia detí v mš

Tvorba atestačného portfólia pre PZ a OZ

Tvorba nelineárnych prezentácií v powerpointe

Vzdělávací strategie Líneho učitele

Zvyšovanie kompetencií pedagógov pre prácu so žiakmi so švvp

Adaptácia detí so švvp v bežnej MŠ

Teoretické aj praktické východiská adaptácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v prostredí bežnej materskej školy.

Cieľom vzdelávacieho programu je zvyšovanie kompetencií pedagógov v oblasti vzdelávania detí so ŠVVP v bežnej triede MŠ a získanie poznatkov a postupov, ako viesť výchovno-vzdelávací proces, ak sa v bežnej triede MŠ vyskytuje dieťa/deti so ŠVVP.

Absolvovaním programu účastník nadobudne základné poznatky o vzdelávaní dieťaťa so ŠVVP v MŠ a možnostiach jeho rozvoja – od prijatia dieťaťa do MŠ cez adaptačný proces až po podporu detí v podmienkach materskej školy podľa druhu postihnutia alebo znevýhodnenia.

Rozsah: 50 hodín
Forma: individuálne online vzdelávanie

Lektorka: Mgr. Jana Venzelová, PhD.

Ukončenie programu:

 • Vypracovať dištančné úlohy a odoslať ich na kontrolu.
 • Absolvovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
Obsah vzdelávacieho programu

Vzdelávací program obsahuje učebné texty v desiatich lekciách a komentované prezentácie, ktoré ich dopĺňajú. Na overenie praktickej implementácie odborných poznatkov sú pripravené dve dištančné úlohy. Na overenie zvládnutia teoretických poznatkov frekventant absolvuje test s výberom jednej správnej odpovede.


 • Vymedzenie základných pojmov
 • Adaptácia dieťaťa a adaptačný proces
 • Kompetencie učiteľa a pedagogická diagnostika/Dištančná úloha 1
 • Individuálny výchovno-vzdelávací program
 • Spolupráca s odborníkmi, inkluzívny tím
 • Spolupráca s rodičmi
 • Inkluzívne vzdelávanie v bežnej triede materskej školy/Dištančná úloha 2
 • Možnosti podpory dieťaťa s mentálnym postihnutím a so zdravotným znevýhodnením
 • Možnosti podpory dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • Možnosti podpory dieťaťa s nadaním
 • Budovanie kvalitného učiteľského kolektívu

  Program inovačného vzdelávania je zameraný na oboznámenie sa s princípmi a technikami efektívneho budovania učiteľského kolektívu a vedenia ľudí v pracovných skupinách a tímoch

  Vo svojej teoretickej rovine je vzdelávací program zameraný na zjednotenie porozumenia základnej terminológie v oblasti vedenia ľudí a tímov. Frekventant sa oboznámi s nástrojmi diagnostiky a autodiagnostiky predpokladov na líderstvo a tímovú spoluprácu.

  Okrem teoretických poznatkov sa oboznámi s príkladmi z praxe a osvojí si možnosti práce s tímom s využitím komunikačných zručností a nástrojov na efektívne riešenie konfliktov v skupine, spozná efektívne techniky na podporu komunikácie, kreativity a kooperácie.

  Absolvent si rozšíri kompetencie a bude schopný:

  • zostaviť tímy a skupiny,
  • kriticky hodnotiť a riešiť konflikty a záťažové situácie a motivujúcim spôsobom vytvárať vzťahy v kolektíve založené na rešpekte a dôvere.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

  Ukončenie programu:

  • Absolvovať test s úspešnosťou minimálne 80 %.
  • Vypracovať a zaslať tri dištančné úlohy.
  • Absolvovať záverečný test.
  • Odprezentovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Vzdelávací program je zostavený z učebných textov v online forme, ktoré sú doplnené o aktivity na aplikačnú časť a tri dištančné úlohy. Vypracovanie dištančných úloh podmieňuje prístup k ďalším častiam vzdelávania a k ukončeniu vzdelávania.


  • Personálne riadenie školy, základné pojmy
  • Predpoklady tímovej práce
  • Štýly vedenia
  • Podpora kreatívneho myslenia v tíme
  • Kooperatívnosť
  • Techniky na podporu a zlepšenie spolupráce
  • Tímové roly
  • Komunikatívnosť
  • Efektívna komunikácia, učiaca sa škola
  • Spôsoby riešenia konfliktov

  Čitateľská gramotnosť pre 1. stupeň zš

  Problematika rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základnej školy

  Program prináša v úvode teoretické východiská k danej problematike – čitateľská gramotnosť, čítanie s porozumením, procesy porozumenia čítaného textu z pohľadu medzinárodnej štúdie PIRLS.

  Ponúka vybrané techniky a stratégie, ktoré prispejú k rozvoju čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základnej školy – uvádza opisy jednotlivých techník a stratégií, podporené konkrétnymi ukážkami.

  Absolvent programu inovačného vzdelávania si rozšíri a aktualizuje kompetencie v oblasti:

  • identifikovania procesov porozumenia čítaného textu,
  • tvorby úloh v kontexte jednotlivých procesov porozumenia čítaného textu,
  • aplikovania vybraných techník a stratégií na podporu čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základnej školy do výchovno-vzdelávacieho procesu.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: PaedDr. Monika Gregušová

  Ukončenie programu:

  • Vypracovať dištančné úlohy a odoslať ich na kontrolu.
  • Absolvovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Vzdelávací program obsahuje učebné texty a vzdelávacie videá, ktoré ich dopĺňajú. Na overenie zvládnutia programu sú pripravené dve dištančné úlohy.


  • Čitateľská gramotnosť
  • Medzinárodné štúdie v súvislosti s čitateľskou gramotnosťou
  • Procesy porozumenia čítaného textu
  • Metódy a techniky na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov

  Čitateľská gramotnosť pre 2. stupeň zš

  Techniky a špecifiká rozvíjania čitateľskej gramotnosti na 2. stupni základnej školy

  V úvode je obsah programu koncentrovaný na teoretické východiská k danej problematike – čitateľská gramotnosť, čítanie s porozumením, procesy porozumenia čítaného textu z pohľadu medzinárodnej štúdie PISA.

  Prináša vybrané techniky a stratégie, ktoré by prispeli k rozvoju čitateľskej gramotnosti žiakov druhého stupňa základnej školy – uvádza opisy jednotlivých techník a stratégií, podporené konkrétnymi ukážkami.

  Absolvent si rozšíri a aktualizuje kompetencie v oblasti:

  • identifikovania procesov porozumenia čítaného textu,
  • tvorby úloh v kontexte jednotlivých procesov porozumenia čítaného textu,
  • aplikovania vybraných techník a stratégií na podporu čitateľskej gramotnosti žiakov druhého stupňa základnej školy do výchovno-vzdelávacieho procesu.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: PaedDr. Monika Gregušová

  Ukončenie programu:

  • Vypracovať dištančné úlohy a odoslať ich na kontrolu.
  • Absolvovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Vzdelávací program obsahuje učebné texty a vzdelávacie videá, ktoré ich dopĺňajú. Na overenie zvládnutia programu sú pripravené dve dištančné úlohy.


  • Čitateľská gramotnosť
  • Medzinárodné štúdie v súvislosti s čitateľskou gramotnosťou
  • Procesy porozumenia čítaného textu
  • Metódy a techniky na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov

  Dieťa s adhd – trest alebo odmena

  Vzdelávací program inovačného vzdelávania pomôže zorientovať v problematike Attention deficit hyperactivity disorder – ADHD

  Cieľom vzdelávania je naučiť pedagógov efektívne učiť a pracovať s deťmi s ADHD, okrem teoretických vedomostí prináša cenné praktické návody a inšpirácie na vhodné stratégie učenia a praktické tipy, ako sprevádzať žiaka s ADHD.

  Zároveň poslúži ako prevencia problémového správania v triede.

  Vzdelávací program pomôže pedagógom systematicky využívať teoretické a praktické odborné vedomosti pri práci so žiakom s ADHD (no nielen s ním, ale aj s ostatnými žiakmi).

  Po jeho absolvovaní budú schopní zvoliť a aplikovať správnu stratégiu učenia, ktorá pomôže žiakovi s ADHD, ako aj samotnému pedagógovi. Vzdelávanie poskytne konkrétne zručnosti na zvládanie a riešenie ťažkostí a problémových situácií v triede.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: PaedDr. Katarína Winterová

  Ukončenie programu:

  • Absolvovať test s úspešnosťou minimálne 80 %.
  • Úspešne obhájiť záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Je rozdelený do desiatich lekcií. Obsahuje učebné texty, ktoré sú doplnené o komentované prezentácie. Účastníka čaká test s výberom jednej správnej odpovede na overenie naštudovaných vedomostí.


  • Čo je ADHD – Attention deficit hyperactivity disorder
  • Možné príčiny ADHD
  • ADHD a mozog
  • Len takto to bude fungovať: učiteľ – dieťa – rodič
  • Ako efektívne učiť dieťa s ADHD alebo Stratégie učenia
  • Praktické tipy pre učiteľov
  • Relaxačné techniky
  • Potrebujú deti pochvalu?
  • Mať ADHD je jeden veľký problém… Alebo?
  • Dieťa s ADHD – trest alebo odmena?

  Dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou v mš

  Identifikácia narušenej komunikačnej schopnosti u detí predškolského veku

  Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je dokázať identifikovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou a stanoviť, a facilitovať pre dieťa komunikačné ciele počas výučby.
  Okrem potrebnej teórie oboznamuje vzdelávací program s rôznymi komunikačnými stratégiami, inšpiráciami a materiálmi na aktivity, ktoré prispievajú k úspešnej integrácii týchto detí.

  Absolvent sa naučí:

  • Efektívne komunikovať a spolupracovať s rodinou dieťaťa s NKS.
  • Interpretovať výsledky pedagogickej diagnostiky u dieťaťa s NKS a vyvodiť z nich závery pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.
  • Pôsobiť ako aktívny a prínosný člen multidisciplinárneho tímu pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: Mgr. Jana Pečarková

  Ukončenie programu:

  • Vypracovať a odoslať na kontrolu dve dištančné úlohy.
  • Absolvovať test s úspešnosťou minimálne 80 %.
  • Obhájiť záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Vzdelávací program obsahuje učebné texty, komentované prezentácie a dištančné úlohy zamerané na aplikáciu získaných vedomostí, ako aj test na overenie preštudovaných poznatkov.


  • NKS a jej druhy
  • Jazykové roviny komunikácie
  • Prejavy a obmedzenia detí s NKS v MŠ
  • Komunikácia a spolupráca s rodičom dieťaťa v MŠ
  • Pedagogický zamestnanec ako člen multidisciplinárneho tímu
  • Integračný proces u dieťaťa s NKS
  • Podpora žiakov s NKS v MŠ – komunikačné stratégie
  • Podpora žiakov s NKS v MŠ – materiály a aktivity
  • Podpora žiakov s NKS v MŠ – augmentatívna a alternatívna komunikácia
  • Hodnotenie žiakov s NKS v MŠ

  Digitálna gramotnosť pre učiteľov

  Pripravuje učiteľov na postupné zvládnutie procesu digitálnej transformácie vzdelávania v ich školách a na zodpovedné a bezpečné využívanie digitálnych nástrojov pri vedení školskej agendy

  Vzdelávací program prináša vedomosti a zručnosti špecifické pre prácu učiteľa s digitálnymi technológiami v digitálnom svete a modernej škole 21. storočia.

  Zameriava sa na ukážku efektívneho využitia základných zručností v každodennej školskej praxi na konkrétnych momentoch a úlohách v práci učiteľa, keď bude vhodné využívať digitálne nástroje a digitálne zručnosti.

  Prináša nové príležitosti a podnety na využitie v praktickej práci každého učiteľa

  Absolvovaním vzdelávania pedagóg:

  • spozná stratégie, metódy a formy rozvíjania gramotnosti žiaka (čitateľskú, finančnú, informačnú a pod.),
  • oboznámi sa s vyučovacími metódami a formami podporujúcimi aktívne učenie sa žiaka,
  • naučí sa používať vhodné didaktické prostriedky, didaktickú techniku a technológiu v súlade s cieľmi vyučovania,
  • nadobudne základné praktické skúsenosti s efektívnym využívaním didaktických a audiovizuálnych pomôcok.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

  Ukončenie programu:

  • Naštudovať si učebné materiály a vypracovať dištančné úlohy.
  • Na záver treba obhájiť záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Súčasťou teoretického obsahu vzdelávania sú videotutoriály a linky k video-tutoriálom na vypracovanie dištančných úloh. Účastník vzdelávania má k dispozícii štyri učebné texty, osem videotutoriálov, tri zadania dištančných úloh a test na overenie získaných vedomostí.


  • Úvod do digitálnej gramotnosti
  • Digitálna agenda učiteľa
  • Digitálna aktovka
  • Digitálna trieda

  Duševné vlastníctvo v podmienkach škôl

  Problematika autorských práv v prostredí škôl

  Porušovanie autorských práv je v súčasnosti pomerne rozšírené. Preto je dôležité, aby samotní učitelia dodržiavali autorské práva a viedli k tomu aj svojich žiakov.

  Vzhľadom na svoj obsah by mali program absolvovať všetci pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí pri svojej činnosti používajú produkty iných autorov. Snahou je eliminovať porušovanie autorských práv, viesť žiakov k správnym postupom a v budúcnosti sa vyvarovať plagiátorstvu.

  Účastník sa dozvie, za akých podmienok a akým spôsobom môže na vyučovaní používať rôzne diela.

  Cieľom je oboznámiť účastníkov so základnými formami ochrany duševného vlastníctva – autorské právo, ochranná známka, dizajn a pod., ale aj s pravidlami, za akých podmienok a akým spôsobom možno rôzne diela používať vo výchovno-vzdelávacom procese.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD.

  Ukončenie programu:

  • Vypracovať dištančnú úlohu.
  • Úspešne absolvovať test.
  • Odprezentovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Vzdelávací program obsahuje učebné texty a vzdelávacie video, ktoré ich dopĺňa. Frekventant vypracuje jednu dištančnú úlohu. Na overenie zvládnutia vzdelávacieho programu je zostavený test s výberom práve jednej správnej odpovede.


  • Úvod do duševného vlastníctva
  • Autorské právo
  • Dizajn
  • Patent
  • Ochranná známka
  • Obchodné tajomstvo
  • Geografické označenie
  • Používanie rôznych zdrojov vo výchovno-vzdelávacom procese

  Edukácia rómskych detí/žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

  Problematika vzdelávania rómskych detí a žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia

  Vzdelávací program poskytuje teoretické informácie a množstvo praktických odporúčaní o špecifikách výchovno-vzdelávacích postupov pri práci s rómskymi deťmi, žiakmi, ale aj rodičmi a celou rómskou komunitou.

  Jeho snahou je pomôcť vytvoriť motivujúce prostredie pre rómske deti a žiakov, aby vo vzdelávaní napredovali a aby dosiahli čo najvyšší stupeň vzdelania.

  Absolvent vďaka vzdelávaciemu programu lepšie porozumie podstate sociokultúrneho hendikepu, pochopí a zanalyzuje základné východiská výchovy Rómov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia.

  Po absolvovaní vzdelávacieho programu bude schopný priaznivo ovplyvňovať vzdelanostnú úroveň rómskych detí a žiakov efektívnejším vyučovaním, výchovou a sociálno-edukačnou činnosťou.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: PaedDr. Veronika Kušnírová, PhD.

  Ukončenie programu:

  • Vypracovať dištančné úlohy a odoslať ich na kontrolu.
  • Absolvovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Vzdelávací program prebieha dištančne, obsahuje učebné texty a prezentácie v desiatich lekciách, komentované prezentácie a dištančné úlohy. Program obsahuje aj skúsenosti z praxe, rady a odporúčania pre pracovníkov s rómskymi deťmi a žiakmi.


  • Dejiny a špecifiká Rómov
  • Výchova v rómskych rodinách z marginalizovaných komunít
  • Dieťa a žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia a sociokultúrny hendikep
  • Možnosti eliminácie problémov rómskych detí a žiakov na úrovni triedy
  • Možnosti eliminácie problémov rómskych detí a žiakov na úrovni školy
  • Individualizovaný (diferencovaný) prístup vo vzdelávaní
  • Aktivizujúce metódy v edukácii detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
  • Inkluzívne vzdelávanie
  • Spolupráca školy s rodinou, komunitou
  • Rady a tipy pre pedagógov

  Environmentálna gramotnosť

  Program inovačného vzdelávania prináša odborné vzdelávanie prepojené s didaktickým vzdelávaním a s praktickými ukážkami aktivít na rôzne environmentálne témy

  Každá škola má povinnosť implementovať environmentálnu gramotnosť do svojho školského vzdelávacieho programu a realizovať ju. Na to potrebuje učiteľov, ktorí sú v oblasti environmentálnej gramotnosti zdatní.

  Najlepší spôsob, ako dosiahnuť čo najvyššiu mieru environmentálnej gramotnosti je, že tieto témy začneme učiť v čo najskoršom veku prostredníctvom environmentálnej výchovy. Neskôr rozvíjame praktické zručnosti a spôsoby ochrany prírody tak, aby z detí vyrástli dospelí, ktorí budú prírodu nielen chrániť, ale aj rozumieť tomu, prečo ju máme zachovať pre budúce generácie.

  S týmto zámeroom prináša program nielen odbornú časť, ale aj praktické ukážky aktivít na jednotlivé témy, ktoré sú zaradené v Štátnom vzdelávacom programe. Takisto sú to témy a aktivity, ktoré budú neskôr korešpondovať s témami vzdelávacích oblastí nového kurikula.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: Mgr. Martina Klieštiková

  Ukončenie programu:

  • Vypracovať a odoslať na kontrolu pracovné listy a dištančnú úlohu.
  • Odprezentovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Vzdelávací program obsahuje učebné texty a vzdelávacie videá, ktoré ich dopĺňajú. Na overenie zvládnutia vzdelávacej časti, ktorá je zložená z odbornej a didaktickej časti treba odovzdať vypracované pracovné listy, ktoré sú pripravené k vzdelávacím videám.


  • Environmentálna výchova
  • Štátny vzdelávací program v kontexte environmentálne gramotnosti
  • Environmentálna výchova a nové kurikulum
  • Metódy vyučovania environmentálnej výchovy
  • Organizačné formy vyučovania
  • Hodnotenie žiakov v environmentálnej výchove
  • Ekosystém
  • Ochrana prírody a krajiny
  • Ochrana rastlín
  • Chránené stromy a ochrana drevín
  • Ochrana húb
  • Ochrana živočíchov
  • Ochrana bezstavovcov
  • Ochrana rýb
  • Ochrana obojživelníkov a plazov
  • Ochrana vtákov
  • Ochrana cicavcov

  Finančná gramotnosť pre 1. stupeň zš

  Nielen o tom, aby učiteľ vedel rozvíjať finančnú gramotnosť svojich žiakov, ale aby i sám získal odborné vedomosti a zručnosti v tejto oblasti

  Cieľom vzdelávacieho programu je poznať základné pravidlá riadenia financií vrátane s tým spojených rizík, vedieť nájsť, vyhodnotiť a použiť informácie na stanovenie a naplánovanie finančných cieľov.

  Na ich dosiahnutie získať prostriedky, na ich zhodnotenie efektívne využívať finančné služby. Plniť si svoje finančné záväzky. Zveľaďovať a chrániť svoj aj zverený majetok. Orientovať sa a vedieť uplatniť svoje spotrebiteľské práva.

  Frekventant získa prehľad o tom, čo by mali vedieť žiaci na konci prvého stupňa základnej školy. Zároveň dostane inšpiráciu pri plánovaní finančného vzdelávania na svojej škole.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD.

  Ukončenie programu:

  • Absolvovať test s úspešnosťou min. 80 %.
  • Vypracovať a odoslať na kontrolu dištančnú úlohu.
  • Absolvovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Vzdelávací program obsahuje učebné texty a vzdelávacie videá, ktoré ich dopĺňajú. Na overenie zvládnutia odbornej časti je zostavený test s tridsiatimi položkami s výberom práve jednej správnej odpovede. Na overenie implementačnej (didaktickej) časti je pripravená dištančná úloha.


  • Odborná časť
   Potreby a hodnoty | Osobné údaje a informácie | Peniaze | Trhový mechanizmus | Korupcia a podvod | Spotrebiteľ a jeho práva | Majetok | Exekúcia | Cash flow | Dane | Finančný trh | Úvery | Tvorba a zhodnocovanie rezerv | Dôchodok | Poistenie | Finančné plánovanie | Modely finančného plánovania | Výchova k podnikaniu
  • Implementačná časť
   Finančné vzdelávanie | Metódy a formy vyučovania | Emócie v rozhodovaní | Čo má vedieť žiak (na konci prvého stupňa ZŠ)

  Finančná gramotnosť pre 2. stupeň zš

  Prináša spracovanú oblasť finančného vzdelávania, ktorú má každá škola povinnosť implementovať do svojho školského vzdelávacieho programu

  Cieľom finančného vzdelávania je, aby pedagógovia poznali základné pravidlá riadenia financií vrátane s tým spojených rizík, vedeli nájsť, vyhodnotiť a použiť informácie na stanovenie a naplánovanie finančných cieľov.

  Na ich dosiahnutie získali prostriedky, na ich zhodnotenie efektívne využívali finančné služby. Plnili si svoje finančné záväzky. Zveľaďovali a chránili si svoj aj zverený majetok. Orientovali sa a vedeli uplatniť svoje spotrebiteľské práva. Jednoducho, žili spokojný a plnohodnotný život.

  Informácie získané v odbornej časti vzdelávania sú prínosné nielen pre pracovný, ale aj pre osobný život pedagógov.

  Získajú prehľad o tom, čo by mali vedieť žiaci na konci druhého stupňa základnej školy (prípadne na nižšom stupni gymnázia s osemročným štúdiom).

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD.

  Ukončenie programu:

  • Absolvovať test s úspešnosťou min. 80 %.
  • Vypracovať a odoslať na kontrolu dištančnú úlohu.
  • Absolvovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Vzdelávací program obsahuje učebné texty a štyri vzdelávacie videá, ktoré ich dopĺňajú. Na overenie zvládnutia odbornej časti je zostavený test s trid-
  siatimi položkami s výberom práve jednej správnej odpovede. Na overenie implementačnej (didaktickej) časti je pripravená dištančná úloha.


  • Odborná časť
   Potreby a hodnoty | Osobné údaje a informácie | Peniaze | Trhový mechanizmus | Korupcia a podvod | Spotrebiteľ a jeho práva | Majetok | Exekúcia | Cash flow | Dane | Finančný trh | Úvery | Tvorba a zhodnocovanie rezerv | Dôchodok | Poistenie | Finančné plánovanie | Modely finančného plánovania | Výchova k podnikaniu
  • Implementačná časť
   Finančné vzdelávanie | Metódy a formy vyučovania | Emócie v rozhodovaní | Čo má vedieť žiak (na konci druhého stupňa ZŠ)

  Finančná gramotnosť pre MŠ

  Odborné informácie a prehľad o tom, s čím z oblasti financií by sa mali stretnúť deti predškolského veku

  Vzdelávací program neslúži len na rozvíjanie finančnej gramotnosti samotných detí, ale je aj príležitosťou na získanie odborných vedomostí a zručností pedagógov v danej oblasti.

  Jeho cieľom je spoznať základné pravidlá riadenia financií vrátane rizík, schopnosť nájsť, vyhodnotiť a použiť informácie na stanovenie a plánovanie finančných cieľov.

  Na ich dosiahnutie získať prostriedky a na ich zhodnotenie správne využívať finančné služby, plniť si finančné záväzky, orientovať sa a vedieť uplatniť svoje spotrebiteľské práva.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD.

  Ukončenie programu:

  • Absolvovať online test.
  • Vypracovať dištančnú úlohu.
  • Obhájiť online záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Vzdelávací program obsahuje osemnásť učebných textov a tri doplňujúce vzdelávacie videá. Na overenie zvládnutia odbornej časti je zostavený test s tridsiatimi položkami s výberom práve jednej správnej odpovede. Na overenie implementačnej (didaktickej) časti je pripravená dištančná úloha.


  • Odborná časť
   Potreby a hodnoty | Osobné údaje a informácie | Peniaze | Trhový mechanizmus | Korupcia a podvod | Spotrebiteľ a jeho práva | Majetok | Exekúcia | Cash flow | Dane | Finančný trh | Úvery | Tvorba a zhodnocovanie rezerv | Dôchodok | Poistenie | Finančné plánovanie | Výchova k podnikaniu | Emócie v rozhodovaní
  • Implementačná časť
   Finančné vzdelávanie vo výchovno-vzdelávacom procese. S čím by sa malo dieťa v materskej škole stretnúť.

  Finančná gramotnosť pre stredné školy

  Námety, ako získať istotu pri implementovaní finančného vzdelávania do vyučovacieho procesu v stredných školách

  Cieľom finančného vzdelávania je, aby pedagóg poznal základné pravidlá riadenia financií vrátane s tým spojených rizík, vedel nájsť, vyhodnotiť a použiť informácie na stanovenie a naplánovanie finančných cieľov.

  Na ich dosiahnutie získal prostriedky, na ich zhodnotenie efektívne využíval finančné služby. Plnil si svoje finančné záväzky. Zveľaďoval a chránil svoj aj zverený majetok. Orientoval sa a vedel uplatniť svoje spotrebiteľské práva.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD.

  Ukončenie programu:

  • Absolvovať test s úspešnosťou min. 80 %.
  • Vypracovať a odoslať na kontrolu dištančnú úlohu.
  • Obhájiť záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Vzdelávací program obsahuje učebné texty a vzdelávacie videá, ktoré ich dopĺňajú. Na overenie zvládnutia odbornej časti je zostavený test s tridsiatimi položkami s výberom práve jednej správnej odpovede. Na overenie implementačnej (didaktickej) časti je pripravená dištančná úloha.


  • Odborná časť
   Potreby a hodnoty | Osobné údaje a informácie | Peniaze | Trhový mechanizmus | Korupcia a podvod | Spotrebiteľ a jeho práva | Majetok | Exekúcia | Cash flow | Dane | Finančný trh | Úvery | Tvorba a zhodnocovanie rezerv | Dôchodok | Poistenie | Finančné plánovanie | Modely finančného plánovania | Výchova k podnikaniu
  • Implementačná časť
   Finančné vzdelávanie | Metódy a formy vyučovania | Emócie v rozhodovaní | Čo má vedieť žiak (na konci SŠ)

  Hodnotenie zamestnancov školy

  Program inovačného vzdelávania je zameraný na problematiku hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov školy

  Cieľom hodnotenia je skvalitniť a rozvíjať prácu PZ/OZ tak, aby bolo možné dosahovať ciele školy. Okrem riaditeľa sa na tvorbe a realizácii systému hodnotenia PZ/OZ školy podieľajú aj pedagogický a odborní zamestnanci samotní.

  Obsahom programu inovačného vzdelávania sú vysvetlenia základných pojmov, zamerané na zjednotenie porozumenia účastníkov v základnej terminológii oblasti hodnotenia zamestnancov.

  Okrem teoretických informácií účastník získa praktické príklady a nástroje hodnotenia.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

  Ukončenie programu:

  • Vypracovať a odoslať na kontrolu tri dištančné úlohy.
  • Absolvovať záverečný test s minimálnou úspešnosťou 80 %.
  • Odprezentovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Vzdelávanie je zostavené z učebných textov v on-line forme na samoštúdium. Doplnkom sú aktivity pre aplikačnú časť a dištančné úlohy. Vzdelávací program je rozdelený do siedmich lekcií.


  • Legislatívne rámce pre oblasť kontroly a hodnotenia
  • Kontrolná činnosť v riadení školy
  • Hodnotenie, hodnotiaci proces
  • Kompetenčný profil
  • Hodnotenie kompetencií
  • Princípy efektívneho procesu hodnotenia
  • Pozorovanie výchovno-vzdelávacieho procesu

  Hudobná výchova na základnej škole – 1. cyklus

  Program inovačného vzdelávania pre pedagógov 1. až 3. ročníka základnej školy

  Cieľom vzdelávacieho programu je zvýšenie kompetencií pedagógov v prvom cykle základnej školy či základnej umeleckej školy v oblasti hudobnej výchovy.

  Naučiť ich postupy, ako správne viesť vzdelávací proces na hodine hudobnej výchovy, na čo sa zamerať a ako postupovať.

  Vzdelávací program ponúka základné poznatky o hudbe a jej vývoji, ktoré využíva ako východiská pre odborne pripravené hudobné aktivity.

  Absolvent vzdelávacieho programu nadobudne základné poznatky o hudbe, vedomosti o hudobnej výchove ako súčasti primárneho vzdelávania a programu Vzdelávanie pre 21. storočie.

  Získa poznatky o tom, ako má vyzerať písomná príprava učiteľa, ako využívať hudobné digitálne technológie a hudobné činnosti v prvom cykle ZŠ.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektor: PaedDr. Radovan Šašala, PhD.

  Ukončenie programu:

  • Vypracovať a odoslať na kontrolu tri dištančné úlohy.
  • Vyplniť tri testy s minimálne 80 % úspešnosťou.
  • Obhájiť záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Vzdelávací program sa skladá z desiatich lekcií obsahujúcich desať učebných textov spolu s videami, ktoré ich dopĺňajú. Na overenie zvládnutia teoretických vedomostí sú zostavené dva priebežné testy a záverečný test s výberom práve jednej správnej odpovede. Na precvičovanie poznatkov notopisu a prípravy na hudobnú aktivitu sú pripravené dva pracovné listy a na overenie praktickej implementácie odborných poznatkov tri dištančné úlohy.


  • Základné poznatky o hudbe pre učiteľov
  • Hudobná výchova ako súčasť primárneho vzdelávania na základnej škole
  • Hudobná výchova v programe Vzdelávanie pre 21. storočie
  • Písomná príprava učiteľa na vyučovaciu hodinu
  • Hudobné digitálne technológie
  • Spev (vokálne činnosti)
  • Hra na hudobnom nástroji (inštrumentálne činnosti)
  • Počúvanie hudby (percepčné činnosti)
  • Hudobno-pohybové vyjadrenie (hudobno-pohybové činnosti)
  • Hudobno-dramatické vyjadrenie (hudobno-dramatické činnosti)

  Hudobné činnosti v materskej škole

  Rozvoj hudobných činností v materských školách

  Vzdelávací program inovačného vzdelávania ponúka základné poznatky o hudbe a jej vývoji, ktoré sú zároveň východiskami pre odborne zostavené hudobné aktivity.
  Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je zvýšiť kompetencie pedagógov v oblasti hudobnej výchovy a oboznámiť sa s postupmi, ako správne viesť výchovno-vzdelávací proces v oblasti hudobnej výchovy.

  Absolvent získa:

  • základné poznatky o hudbe,
  • informácie o tom, ako prebieha hudobný vývoj dieťaťa v MŠ, ako realizovať hudobné činnosti v MŠ, aké sú didaktické zásady a ako vplýva na proces osobnosť učiteľa,
  • informácie, akú štruktúru má mať príprava učiteľa, aby výchovno-vzdelávací proces bol úspešný,
  • informácie o digitálnych technológiách a ich využitie v MŠ.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektor: PaedDr. Radovan Šašala, PhD.

  Ukončenie programu:

  • Absolvovať tri testy s úspešnosťou minimálne 80 %.
  • Odoslať na kontrolu tri dištančné úlohy.
  • Obhájiť online záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Vzdelávací program obsahuje učebné texty a komentované prezentácie vo forme videí. Na overenie získaných vedomostí sú pripravené dva priebežné testy a záverečný test s päťdesiatimi položkami ponúkajúcimi jednu správnu odpoveď. Na precvičovanie poznatkov notopisu a prípravy na hudobnú aktivitu sú pripravené štyri pracovné listy a na overenie praktickej implementácie odborných poznatkov tri dištančné úlohy.


  • Základné poznatky o hudbe pre učiteľov
  • Hudobná výchova ako súčasť predprimárneho vzdelávania v materskej škole
  • Písomná príprava učiteľa na vzdelávaciu aktivitu a ďalšie organizačné formy hudobnej výchovy
  • Rytmické činnosti
  • Vokálne činnosti
  • Inštrumentálne činnosti
  • Percepčné činnosti
  • Hudobno-pohybové činnosti
  • Hudobno-dramatické činnosti
  • Digitálne technológie a hudobná výchova v materskej škole

  Kritické myslenie v praxi a vo vzdelávaní

  Tréning zručností, ktoré tvoria predpoklady pre schopnosť kriticky myslieť

  Cieľom programu je porozumieť procesu kritického myslenia a jeho zložkám.

  Lekcie a praktické úlohy sú prínosom aj pre osobnostný rozvoj samotných pedagógov.

  Frekventant sa oboznámi s témami:

  • Základy argumentácie
  • Teória kontextov v každodennom rozhovore
  • Formálna stránka argumentácie
  • Umenie reakcie
  • Logické chyby a nedostatky mysle
  • Dôkazy a overovanie informácií
  • Riešenie komplexných problémov

  V nadväznosti na uvedené témy v pos-
  ledných častiach program predstaví princípy implementácie tréningu kritického myslenia do vzdelávania a modelové aktivity, prostredníctvom ktorých sa táto zručnosť trénuje a posilňuje.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektor: Mgr. Jakub Kobela

  Ukončenie programu:

  • Vypracovať a odovzdať dištančné úlohy.
  • Pred trojčlennou komisiou prezentovať záverečnú úlohu vypracovanú podľa zadania.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Vzdelávanie je štruktúrované do desiatich lekcií, každá obsahuje komentované video, učebné texty a prezentáciu.


  • Kritické myslenie
  • Obsah argumentácie
  • Argumentácia a kontext
  • Formálna stránka argumentácie
  • Logické chyby a rétorické fauly
  • Dôkazy
  • Umenie reakcie
  • Identifikácia problému
  • Princípy tréningových aktivít
  • Modelové aktivity

  Krízová komunikácia s rodičmi

  Ako sa naučiť efektívne viesť krízovú komunikáciu tak, aby emócie neovplyvňovali spôsob a cieľ rozhovoru

  Prináša ucelené informácie o krízovej komunikácii s rodičmi, o efektívnom, praktickom a pomáhajúcom komunikačnom štýle s rodičmi najmä v situáciách, ktoré bývajú emocio-
  nálne vypäté a náročné.

  Dôležitou časťou vzdelávacieho programu sú praktické informácie, návody a odporúčania na vedenie krízovej komunikácie, ako aj vhľad do krízových situácií, ktoré sa vyskytujú v školskom prostredí.

  Absolvent programu bude vedieť:

  • spoznať krízové a náročné životné situácie, ktoré sa môžu vyskytovať v školskom prostredí,
  • zorientovať sa a pochopiť, prečo rodič alebo žiak reagujú a komunikujú v napätých a konfliktných situáciách rôznymi spôsobmi,
  • použiť efektívnu komunikáciu, ktorá pomôže pri riešení ťažkostí a problémov žiaka.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: PaedDr. Katarína Winterová

  Ukončenie programu:

  • Absolvovať test s úspešnosťou min. 80 %.
  • Úspešne absolvovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Vzdelávací program v desiatich lekciách obsahuje učebné texty a komentované prezentácie, ktoré ich dopĺňajú. Na overenie zvládnutia teoretických vedomostí je zostavený jeden test s dvadsiatimi položkami s výberom jednej správnej odpovede.


  • Posol zlých správ
  • Komunikácia
  • Nenásilná komunikácia
  • Umenie počúvať
  • Empatia a asertivita
  • Kríza a konflikt
  • Ako reagujeme v emočne napätých situáciách
  • Emócie
  • Čo sa deje, keď…?
  • Krízová komunikácia

  Kyberšikana v kontexte primárneho vzdelávania

  Problematika kyberšikany a prejavy aktuálnych trendov v rizikovom online správaní detí mladšieho školského veku

  Vzdelávací program prináša základné teoretické východiská o IKT v primárnom vzdelávaní a o ich význame pre súčasnú generáciu detí.

  Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je dať do pozornosti prejavy aktuálnych trendov v rizikovom online správaní detí mladšieho školského veku, informuje o možnostiach riešenia tohto novodobého fenoménu na školách a zároveň ponúka prehľad o preventívnych programoch.

  Absolvent získa:

  • základné poznatky o IKT v rámci prvého stupňa ZŠ a ich význame pre deti,
  • informácie o kyberšikane,
  • poznatky o formách rizikového online správania spolu s reálnymi prípadmi,
  • návrh implementácie témy kyberšikany do obsahu vzdelávania prostredníctvom mediálnej výchovy,
  • odporúčania o možnostiach prevencie a intervencie.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: Mgr. Zuzana Vagaská

  Ukončenie programu:

  • Vypracovať a odoslať na kontrolu tri dištančné úlohy.
  • Na záver nasleduje obhájenie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Účastník vzdelávania má k dispozícii desať učebných textov, desať edukačných videí, tri zadania dištančných úloh a zadanie záverečnej prezentácie.


  • IKT ako súčasť primárneho vzdelávania a ich význam pre súčasnú generáciu detí
  • Kyberšikana ako sociálnopatologický a edukačný problém
  • Používanie internetu v kontexte empirických reflexií
  • Nedodržiavanie používateľských podmienok ako predpoklad výskytu kyberšikany na prvom stupni ZŠ
  • Problémy spojené s priamym útokom na dieťa
  • Problémy spojené s nevhodným obsahom
  • Problémy spojené s prostredím
  • Kyberšikana ako súčasť mediálnej výchovy na prvom stupni ZŠ
  • Možnosti prevencie a intervencie kyberšikany
  • Analýza preventívnych programov, záverečné zhrnutie

  Matematické predstavy pre učiteľov mš

  Problematika rozvoja matematických predstáv detí predškolského veku

  Obsahuje nielen teóriu, ale aj praktické ukážky práce s deťmi na rozvíjanie matematických predstáv.
  Absolvent získa námety na prácu s deťmi v oblasti rozvoja matematických predstáv, spozná prácu s kvantitou a námety na orientáciu v priestore.
  Bude schopný prepojiť „matematiku“ s inými oblasťami a bez problémov začlení využitie digitálnych technológií do edukačného procesu.
  Frekventant sa počas štúdia oboznámi s mnohými užitočnými námetmi a aktivitami podporujúcimi úspešný štart detí v základnej škole.
  Vzdelávanie prebieha v českom jazyku.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: PaedDr. Iva Tomášková

  Ukončenie programu:

  • Vypracovať a odoslať na kontrolu tri dištančné úlohy.
  • Absolvovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Vzdelávací program obsahuje osem lekcií. Ku každej lekcii je spracovaný učebný text a video. Je nutné, aby frekventant vzdelávania vypracoval tri dištančné úlohy.


  • Matematická gramotnosť
  • Ciele vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami
  • Matematika a rozvoj reči a vyjadrovacích schopností
  • Pohybové hry a matematika
  • Orientácia v priestore a geometria
  • Metódy riešenia matematických problémov
  • Kvantita
  • Práca s digitálnymi technológiami

  Pedagogická diagnostika a evalvácia v praxi materskej školy

  Rozvoj pedagogických kompetencií v oblasti evalvácie a diagnostikovania detí predškolského veku

  Vzdelávací program odpovedá na požiadavky praxe a potrebu dovzdelávania pedagógov v oblasti diagnostiky.
  Rešpektuje limity pedagógov v materských školách a zameriava sa na ponuku možnej realizácie diagnostického procesu v podmienkach materských škôl.
  Absolvent získa prehľad o možnostiach a postupoch na realizáciu pedagogickej diagnostiky a na evalváciu detí v predškolskom veku.

  Cieľom je, aby absolvent:

  • získal prehľad o možnostiach a spôsobe realizácie pedagogickej diagnostiky v materskej škole,
  • oboznámil sa so základnými diagnostickými metódami a technikami v pedagogickej diagnostike,
  • porozumel nutnosti rešpektovania individuality jedinca a poznal podmienky na objektívnosť diagnostikovania.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: PaedDr. Mgr. Jitka Jackulíková

  Ukončenie programu:

  • Vypracovať dištančné úlohy a odoslať ich na kontrolu.
  • Absolvovať vedomostný online test s minimálne 80 % úspešnosťou.
  • Obhájiť záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Vzdelávací program obsahuje jedenásť učebných textov, šesť prezentácií, tri zadania dištančných úloh a online záverečný test. Súčasťou teoretického obsahu vzdelávania sú príklady z praxe.


  • Základné otázky pedagogickej diagnostiky – proces diagnostikovania
  • Diagnostická kompetencia, význam pedagogickej diagnostiky
  • Základné metódy pedagogickej diagnostiky v materskej škole
   • Pozorovanie, testy, hárky, dotazník, rozhovor, anamnéza
  • Hra a diagnostikovanie
  • Problematika školskej zrelosti a školskej pripravenosti
   • Testy školskej zrelosti
   • Testy laterality, verbálne skúšky
  • Diagnostika detskej kresby

  Pedagogická diagnostika v základnej škole

  Vzdelávací program odráža požiadavky a potrebu praxe dovzdelávať pedagógov v problematike diagnostiky a pomôže získať prehľad o možnostiach a postupoch na realizáciu pedagogickej diagnostiky

  Vzdelávací program prináša prehľad o najčastejšie využívaných metódach pri diagnostikovaní žiaka a o spôsobe zaznamenávania v pedagogickej praxi.

  Absolvent získa kompetencie v oblasti realizácie pedagogickej diagnostiky v základnej škole, oboznámi sa so základnými diagnostickými metódami a technikami v pedagogickej diagnostike a s možnosťami, akým spôsobom zaznamenať a dokumentovať výstupy z diagnostiky.

  Zároveň porozumie nutnosti rešpektovania individuality jedinca a získa zručnosti pre objektívnosť diagnostikovania.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: PaedDr. Mgr. Jitka Jackulíková

  Ukončenie programu:

  • Vypracovať a odoslať na kontrolu tri dištančné úlohy.
  • Absolvovať online test s minimálne 80 % úspešnosťou.
  • Obhájiť záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Súčasťou obsahu je desať učebných textov, šesť prezentácií, tri dištančné úlohy a online test. Súčasťou teoretického obsahu sú príklady z praxe.


  • Pedagogická diagnostika v základnej škole
  • Proces diagnostikovania
  • Diagnostická kompetencia učiteľa
  • Metódy pedagogickej diagnostiky: Pozorovanie
  • Metódy pedagogickej diagnostiky: Test
  • Metódy pedagogickej diagnostiky: Dotazník
  • Metódy pedagogickej diagnostiky: Rozhovor
  • Metódy pedagogickej diagnostiky: Anamnéza
  • Analýza výsledkov prác žiaka a kresba v pedagogickej diagnostike
  • Najčastejšie diagnostikované prejavy správania žiaka

  Pedagogický asistent v materskej škole

  Ukončenie programu:

  Obsah vzdelávacieho programu

  Pedagogický asistent v MŠ

  Sprostredkuje východiskové informácie o práci pedagogického asistenta, jeho pracovnej náplni, spolupráci s učiteľkami a rodičmi

  Absolvent vzdelávacieho programu získa východiskové informácie o práci pedagogického asistenta v materskej škole a zvýši si tak svoje odborné kompetencie.

  Po ukončení vzdelávacieho programu absolvent:

  • pozná základné legislatívne východiská potrebné na výkon svojej pracovnej činnosti,
  • dokáže konkretizovať náplň práce pedagogického asistenta v praxi,
  • identifikuje špeciálne potreby detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  • pozná možnosti spolupráce s rodinou dieťaťa,
  • pozná dôležité aspekty ovplyvňujúce výchovu a vzdelávanie detí v prostredí MŠ.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: PaedDr. Eva Sobinkovičová

  Ukončenie programu:

  • Vypracovať a odoslať na kontrolu dve dištančné úlohy.
  • Absolvovať jeden test s úspešnosťou minimálne 80 %.
  • Na záver úspešne absolvovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Program je štruktúrovaný do piatich lekcií. Obsahuje päť učebných textov, tri PPT prezentácie, dve dištančné úlohy a test.


  • Základné legislatívne východiská pracovnej činnosti pedagogického asistenta v materskej škole
  • Pracovný čas, pracovná náplň pedagogického asistenta v materskej škole a jej konkrétne činnosti
  • Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole
  • Spolupráca s rodinou dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • Ďalšie požiadavky kladené na pedagogického asistenta

  Predčitateľská gramotnosť pre MŠ

  Pomôže osvojiť si spôsoby, ako u malých detí vytvoriť pevné základy, dôležité pre následné rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školskom veku

  Absolventi vzdelávacieho programu zistia, aké zručnosti treba u detí rozvíjať, aby dokázali spracovať text, ktorý počuli, aby si zapamätali, čo počuli, a dokázali tento text využiť na svoj rozvoj (s podporou učiteľa).

  Program kladie dôraz na uvedomenie si dôležitosti čítania, rozprávania príbehov a rozprávok pre celkový rozvoj dieťaťa tak po fyzickej, ako aj psychickej stránke.

  Obsahuje praktické ukážky práce s textom i námety na aktivity využiteľné v praxi.

  Vzdelávanie prebieha v českom jazyku.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: PaedDr. Iva Tomášková

  Ukončenie programu:

  • Vypracovať a odoslať na kontrolu tri dištančné úlohy.
  • Absolvovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Vzdelávací program obsahuje učebné texty a vzdelávacie videá, ktoré ich dopĺňajú. Na overenie zvládnutia programu sú pripravené tri dištančné úlohy.


  • Čitateľská gramotnosť
  • Úloha materskej školy pri rozvoji čitateľskej gramotnosti
  • Predpoklady na čítanie
  • Rozvoj reči a komunikačných schopností
  • Rozvoj motoriky a grafomotoriky
  • Metódy predčitateľskej gramotnosti
  • Ako pracovať s príbehmi v materskej škole
  • Aktivity práce s príbehom
  • Projekt Kniha
  • Čítanie na pokračovanie

  Prírodovedná gramotnosť pre 2. stupeň zš

  Komplexná predstava o pojme prírodovedná gramotnosť, kde vo vyučovacom procese sa s ňou pedagóg stretáva a ako ju môže napĺňať – tradičným spôsobom, ale i s použitím bádateľského prístupu

  Program prináša priestor na zlepšovanie výučby prírodovedných predmetov, a to smerom k bádateľským aktivitám.

  Absolvovaním programu si frekventant vytvorí komplexnú predstavu o pojme prírodovedná gramotnosť, kde vo vyučovaní sa s ňou stretáva, a príklady, akým spôsobom ju môže napĺňať.

  Zistí, čo sú spôsobilosti vedeckej práce a akými aktivitami ich môže spolu so žiakmi realizovať, čo sa myslí pod pojmom vyššie myšlienkové operácie a ako k nim tvoriť úlohy.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektori:
  PaedDr. Mariana Páleníková
  Mgr. Peter Kelecsényi, PhD.

  Ukončenie programu:

  • Vypracovať a odoslať na kontrolu dištančné úlohy.
  • Absolvovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Vzdelávací program obsahuje učebné texty a vzdelávacie videá, ktoré ich dopĺňajú. Na overenie zvládnutia vzdelávacieho programu musí účastník vypracovať tri dištančné úlohy.


  • Prírodovedná gramotnosť
  • Bádanie
  • Tvorba úloh
  • Didaktické testy
  • Typy úloh
  • Taxonómia vzdelávacích cieľov
  • Medzinárodné merania v oblasti prírodovednej gramotnosti
  • Prepojenie obsahu a kompetencií v prírodovedných predmetoch

  Prírodovedné vzdelávanie v mš

  Poskytuje komplexné informácie z danej témy, teoretické poznatky, no najmä inovatívne a bádateľské praktické námety, kde je dieťa predškolského veku aktérom v prírodovednom vzdelávaní

  Vzdelávací program reflektuje nové poznatky o dieťati predškolského veku vo vzťahu k prezentácii konceptu aktérstva.

  Poukazuje na inakosť súčasných predškolákov s dôrazom na potenciál aktivít prírodovedného vzdelávania.

  Cieľom je poskytnúť teoretické a zároveň praktické námety na uvažovanie o inováciách v prírodovednom vzdelávaní v podmienkach materských škôl.

  Absolvent získa prehľad o:

  • súčasnej charakteristike dieťaťa predškolského veku,
  • základnej orientácii v teoretických diskurzoch o súčasnom postavení materskej školy,
  • koncepcii bádateľsky orientovaného vzdelávania a jej uplatnení v podmienkach materskej školy,
  • didaktických možnostiach transferu prírodovedných tém do kurikula materskej školy.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, Ph.D.

  Ukončenie programu:

  • Vypracovať štyri dištančné úlohy a odoslať ich na kontrolu.
  • Absolvovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Vzdelávací program obsahuje učebné texty a komentované prezentácie, ktoré ich dopĺňajú. Na overenie zvládnutia teoretických vedomostí sú za lekciou 04, 07, 08, 10 pripravené dištančné úlohy, ktoré pomáhajú frekventantovi usporiadať a overiť získané informácie, poznatky, skúsenosti. Okrem toho sú pod každou lekciou vysvetlené vybrané pojmy, ktoré dotvárajú teoretický rámec lekcie.


  • Aké je súčasné dieťa predškolského veku
  • Aký je súčasný diskurz o postavení materskej školy
  • Dieťa ako aktér v prírodovednom vzdelávaní
  • Poznávanie a vzdelávanie
  • Dieťa ako malý vedec
  • Učiteľ ako podporovateľ detskej zvedavosti
  • Princíp odkrývania „tajomstva“ v prírodovednom vzdelávaní
  • Ako pracovať s komiksom
  • Skupinová práca ako podporná stratégia diskusie medzi aktérmi
  • Podnety z reálneho prostredia

  Problémové správanie v materskej škole

  Základné vývinové zvláštnosti súvisiace s náročnými prejavmi v správaní predškolákov, formy problémového správania, ich príčiny a možnosti ich prevencie či riešenia pri zohľadnení špecifík prvých šiestich rokov života

  Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je zvýšiť vedomosti a kompetencie pedagógov v prevencii a intervencii problémového správania v materskej škole.

  Frekventant sa oboznámi a porozumie formám, príčinám aj prejavom problémového správania predškolákov.

  Spozná spôsoby prevencie a intervencie externalizovaných a internalizovaných problémov v materskej škole.

  Kompetencie, ktoré absolvent získa:

  • spozná základné pojmy a definície týkajúce sa problémového správania,
  • vie identifikovať signály externalizovaných a internalizovaných problémov v správaní,
  • dokáže porozumieť týmto problémom v správaní detí,
  • dokáže zvoliť a realizovať postupy na predchádzanie problémovému správaniu v materskej škole.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: PhDr. Anna Janovská, PhD.

  Ukončenie programu:

  • Vypracovať dištančné úlohy a odoslať ich na kontrolu.
  • Absolvovať test s minimálne 80 % úspešnosťou.
  • Obhájiť záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Vzdelávací program je rozdelený do desiatich lekcií. Obsahuje päť komentovaných prezentácií, z ktorých dve obsahujú aj témy, ktoré nie sú obsiahnuté v učebných textoch. Obsahuje tri dištančné úlohy pre účastníkov. Na overenie zvládnutia teoretických vedomostí je zostavený test.


  • Náročné/problémové správanie – vymedzenie pojmov, príčiny a najčastejšie prejavy
  • Vývinové súvislosti problémového správania
  • Vzťahová väzba a jej poruchy
  • Agresívne správanie a jeho prejavy v predškolskom veku
  • Najčastejšie agresívne prejavy u predškolákov a možnosti ich riešenia
  • Niektoré vybrané formy problémového správania predškolákov
  • Detské strachy a úzkosti
  • Depresívne prejavy v predškolskom veku
  • Psychosomatické ťažkosti v predškolskom veku
  • Problémy v správaní na báze ADD/ADHD
  • Problémy v správaní na báze porúch autistického spektra
  • Ako predchádzať problémovým situáciám v materskej škole a riešiť ich

  Psychohygienické minimum pedagógov

  Základný prehľad a oboznámenie sa s témami týkajúcimi sa starostlivosti o mentálne zdravie pedagógov pôsobiacich v edukačnom prostredí v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu

  Hlavným cieľom vzdelávania je pripomenúť riziká, ktoré so sebou pedagogická profesia prináša, a ponúknuť niektoré profylaktické, preventívne, ale aj intervenčné možnosti, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou psychohygienickej starostlivosti v pomáhajúcich profe-
  siách.

  Celý obsah programu je vyskladaný z teoretických informácií, mnohých výskumných zistení a praktických skúseností, ktoré akcentujú práve dôležitosť a nevyhnutnosť psychohygieny v živote.

  Vzdelávanie pomôže účastníkovi pri starostlivosti o vlastné duševné zdravie, bude vedieť eliminovať riziká syndrómu vyhorenia a stresom podmienených zdravotných ťažkostí. Oboznámi sa so stratégiami zvládania záťažových situácií a uvedomí si dôležitosť rovnováhy medzi pracovných a osobným životom.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektor: PhDr. Peter Kusý, PhD.

  Ukončenie programu:

  • Vypracovať a odoslať na kontrolu tri dištančné úlohy.
  • Na záver úspešne absolvovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Vzdelávací program obsahuje komentované prezentácie a učebné texty. Na overenie praktickej implementácie odborných poznatkov a mieru sebareflexie v kontexte vlastnej psychohygieny sú pripravené tri priebežné dištančné úlohy.


  • Psychohygiena ako (nevyhnutná) súčasť (života) pedagógov
  • Stres a jeho manažment – základné vymedzenia, mýty a fakty o strese
  • Stresory a salutory – ako ich rozpoznať a stratégie zvládania stresu
  • Riziká spojené s pedagogickou profesiou – syndróm vyhorenia a stresom podmienené (psychosomatické) ťažkosti
  • Ako nestratiť nadšenie? – prevencia syndrómu vyhorenia
  • Supervízia a sebareflexia ako nástroj prevencie (nielen) vyhorenia pedagóga
  • Work-life balance v kontexte psychohygieny pedagóga
  • Metódy eliminujúce stres a posilňujúce duševné zdravie
  • Implementácia psychohygienických princípov do vlastnej pedagogickej praxe

  Riadenie profesijného rozvoja školy a školského zariadenia

  Vzdelávací program inovačného vzdelávania je zameraný na rozvíjanie a zdokonalenie profesijnej kompetencie

  • Účastník absolvovaním vzdelávacieho programu získa vedomosti a informácie v rámci kompetencií riadenia profesijného rozvoja svojich zamestnancov a bude schopný:
  • stanoviť rozvojové potreby vyplývajúce z profesijných štandardov,
  • navrhnúť rôzne stratégie profesijného rozvoja a integrovať ich na úrovni školy, školského zariadenia,
  • určiť priority realizácie aktivít,
  • vypracovať plán profesijného rozvoja školy, školského zariadenia,
  • tvoriť vzdelávací program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov s dôrazom na dosiahnutie kompetencií, aby sa stali samostatnými pedagógmi,
  • zabezpečiť poskytovanie aktualizačného vzdelávania pedagógov v kontexte plánu profesijného rozvoja.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

  Ukončenie programu:

  • Vypracovať tri dištančné úlohy a odoslať ich na kontrolu.
  • Absolvovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Vzdelávací program je rozdelený na teoretickú a praktickú časť. Obsahuje sedem lekcií, tri dištančné úlohy, test a záverečnú prezentáciu.


  • Terminológia a základné princípy profesijného rozvoja
  • Stanovenie rozvojových potrieb a priorít
  • Návrh stratégie profesijného rozvoja
  • Osobný plán profesijného rozvoja zamestnanca
  • Tvorba plánu profesijného rozvoja
  • Adaptačné vzdelávanie
  • Aktualizačné vzdelávanie

  Rozvíjanie a overovanie školskej spôsobilosti

  Komplexný náhľad na inštitucionalizovanú predškolskú edukáciu a vývinové charakteristiky dieťaťa pred vstupom do školského prostredia

  Hlavným cieľom je prehĺbiť, rozšíriť a inovovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov pri rozvíjaní a overovaní školskej spôsobilosti dieťaťa.

  Účastník vzdelávania si prehĺbi poznanie o vnútorných väzbách obsahu predprimárneho vzdelávania, o zákonitostiach psychického a fyzického vývinu dieťaťa a o rozvoji jeho osobnosti na konci predškolského obdobia.

  Dokáže rozlíšiť dominantný štýl učenia sa dieťaťa a na tomto poznaní vytvárať podnetné učebné prostredie, rozvíjať sebahodnotiace spôsobilosti a samostatnosť.

  Získa kompetencie hodnotiť dosiahnutie cieľov podľa stanovených kritérií úspešnosti, plánovať a projektovať výchovno-vzdelávaciu činnosť v súlade s dosiahnutou úrovňou a potenciálom detí.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: PaedDr. Žaneta Kunštárová

  Ukončenie programu:

  • Vypracovať a odoslať na kontrolu tri dištančné úlohy.
  • Absolvovať jeden test s úspešnosťou min. 80 %.
  • Absolvovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Program je štruktúrovaný do siedmich lekcií. K učebným textom ponúka praktické námety, ktoré sú súčasťou dvoch komentovaných PPT prezentácií. Obsahuje tri dištančné úlohy a vedomostný test.


  • Predprimárne vzdelávanie – formy, ciele, obsah
  • Školská spôsobilosť dieťaťa, zákonitosti jeho vývinu a rozvoja
  • Individualizovaný prístup vo výchove a vzdelávaní
  • Podnetné prostredie ako prostriedok efektívnej stimulácie dieťaťa
  • Spätná väzba a jej význam na ceste dieťaťa za poznaním
  • Návrh rozvíjajúcich aktivít predškoláka
  • Spôsoby diagnostikovania a hodnotenia školskej spôsobilosti

  Rozvíjanie interkultúrnych kompetencií

  Približuje multikultúrnu výchovu ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu a pedagógom pomôže rozvíjať interkultúrne kompetencie žiakov naprieč jednotlivými vzdelávacími oblasťami a učebnými predmetmi

  Vzdelávací program má za cieľ rozvíjať interkultúrne kompetencie žiakov, a tým prispievať ku komplexnosti výchovy a vzdelávania.

  Rozvinuté interkultúrne kompetencie umožňujú jedincom analyzovať a vyhodnocovať nové situácie, spôsoby správania a myslenia bez predsudkov a stereotypov, a tak vytvárať priaznivé prostredie na komunikáciu s ľuďmi z iného kultúrneho prostredia.

  Hlavným cieľom vzdelávania je poskytnúť účastníkovi teoretické informácie a praktické odporúčania, ako rozvíjať interkultúrne kompetencie žiakov, naučí sa, ako plánovať, ale aj realizovať edukačný proces tak, aby žiaci rozvíjali komunikačné spôsobilosti a konanie v interkultúrnych situáciách.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD.

  Ukončenie programu:

  • Úspešne absolvovať test, minimálne na 80 %.
  • Absolvovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Učebné texty a prezentácie sú v piatich lekciách. Učebné texty sú doplnené o komentované prezentácie. Prezentované modelové aktivity sú zamerané na prácu s textom, filmom a médiami.


  • Multikulturalizmus, multikulturalita, multikultúrna výchova – teoretické východiská
  • Multikultúrna výchova a interkultúrne kompetencie
  • Interkultúrne kompetencie – spôsobilosť komunikovať a konať v interkultúrnych situáciách
  • Interkultúrny dialóg
  • Subkultúry a kontrakultúry

  Rozvoj grafomotoriky v MŠ

  Syntéza základných teoretických východísk a praktických námetov rozvoja grafomotorických zručností detí, ktoré sú základom úspešného budúceho písania v škole

  Hlavným cieľom je prehĺbiť, rozšíriť a inovovať profesijné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti grafomotorického rozvoja u predškolákov.

  Vzdelávací program pomáha absolventovi spoznať zákonitosti a princípy predprimárnej edukácie a význam ich uplatňovania vo výchovno-vzdelávacej činnosti. Po absolvovaní programu bude pedagóg schopný aplikovať a využívať nielen rozmanité stratégie pri realizácii aktivít na rozvoj grafomotorických zručností detí, dokáže podporovať aj prirodzenú aktivitu a tvorivosť detí, využívať a vytvárať vhodné materiálne a technické zázemie.

  Pedagóg bude schopný identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa prostredníctvom jeho výtvarného prejavu, projektovať aktivity a plánovať úlohy a činnosti detí.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: PaedDr. Žaneta Kunštárová

  Ukončenie programu:

  • Vypracovať dištančné úlohy a odoslať ich na kontrolu.
  • Absolvovať test s minimálne 80 % úspešnosťou.
  • Na záver je nevyhnutné obhájiť záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Program obsahuje učebné texty s praktickými námetmi zdokumentované prostredníctvom videí priamo z praxe materskej školy, ktoré sú súčasťou štyroch prezentácií so sprievodným slovom. Súčasťou programu sú dve dištančné úlohy, záverečné zadanie a test. Učebné texty sú rozdelené do tematických celkov:


  • Predprimárna edukácia – základné východiská
  • Grafomotorika v rozvoji dieťaťa predškolského veku – pojmy, vzťahy a súvislosti
  • Pracovné činnosti na podporu motorického rozvoja dieťaťa
  • Hrové aktivity a prstové cvičenia na rozvoj jemnej motoriky
  • Výtvarné aktivity ako prostriedok rozvoja grafomotoriky
  • Detská kresba a jej hodnota pri spoznávaní osobnosti dieťaťa
  • Grafomotorické predpoklady písania
  • Nácvik grafomotorických prvkov v projekte
  • Diagnostikovanie a hodnotenie úrovne grafomotorických zručností dieťaťa

  Rozvoj sociálnych a morálnych kompetencií žiaka základnej školy

  Príležitosť na rozvoj pedagogických kompetencií v oblasti rozvoja sociálneho správania a morálneho konania

  Vzdelávací program reflektuje požiadavky praxe, odraz situácie v spoločnosti a potrebu rozšírenia kompetencií pedagógov v danej oblasti. Súvisí s témami etickej, občianskej a spoločenskej výchovy a psychológie, ako aj s rozvojom sociálnych a komunikačných zručností žiakov.

  Orientuje sa na ponuku možnej realizácie inovačných metód sociálneho a morálneho rozvoja žiakov v podmienkach bežnej školy.

  Absolvovaním programu získa pedagóg prehľad o teóriách sociálneho a morálneho vývinu žiakov a teoretický vstup do danej témy, a praktické nástroje a metódy na rozvoj
  sociálno-morálnych kompetencií žiakov, ktoré sú využiteľné na triednických hodinách, na hodinách etickej a občianskej výchovy.

  Oboznámi sa s technikami v oblasti sociálneho a morálneho rozvoja žiaka.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: PaedDr. Mgr. Jitka Jackulíková

  Ukončenie programu:

  • Vypracovať a odoslať na kontrolu tri dištančné úlohy.
  • Absolvovať online test s minimálne 80 % úspešnosťou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Účastník vzdelávania má k dispozícii desať učebných textov, šesť nahovorených PPT prezentácií, dve zadania dištančných úloh a test formou online platformy.

  Program obsahuje učebné texty rozdelené do desiatich tematických celkov.


  • Východiská k téme – predpoklady sociálno-morálneho správania
  • Charakteristika žiaka
  • Teórie morálneho vývinu
  • Morálny a sociálny vývin
  • Morálne usudzovanie, sociometria
  • Sociálna interakcia učiteľ – žiak
  • Stimulácia sociálno-morálneho vývinu
  • Metódy stimulácie sociálno-morálneho usudzovania
  • Stimulácia morálneho usudzovania žiakov – návrh aktivít
  • Pedagogické príležitosti na sociálno-morálny rozvoj žiaka

  Rozvoj výtvarnej tvorivosti v MŠ

  Program inovačného vzdelávania poskytuje učiteľom hlbšie a detailnejšie poznanie pojmov TVORIVOSŤ a MOTIVÁCIA a približuje spôsoby podpory motivácie a tvorivosti u detí v materských školách

  V lekciách sa účastníci inovačného vzdelávania môžu bližšie oboznámiť s termínmi výtvarná tvorivosť, interdisciplinarita a výtvarný jazyk.

  Dozvedia sa o možnostiach a metódach prípravy projektového vyučovania a o hodnotení výtvarných aktivít v materskej škole.

  Účastník získa teoretické a hodnotné praktické poznatky z problematiky tvorivosti pri výtvarných činnostiach v materskej škole.

  Absolvent nadobudne:

  • poznatky o tvorivosti ako takej, o výtvarnej tvorivosti, o tvorivom učení, tvorivom učiteľovi a žiakovi,
  • poznatky o tom, ako môže naplánovať hodiny tak, aby motivovali deti k tvorbe, a o metódach na podporu tvorivosti,
  • poznatky o výtvarnom jazyku, sprostredkovaní umenia a o výtvarných technikách.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: Mgr. Dominika Weissová

  Ukončenie programu:

  • Vypracovať dve dištančné úlohy a odoslať ich na kontrolu.
  • Absolvovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Vzdelávací program obsahuje učebné texty a komentované prezentácie, ktoré ich dopĺňajú. Na overenie praktickej implementácie odborných poznatkov sú pripravené dve dištančné úlohy.


  • O tvorivosti
  • Tvorivé učenie a výtvarná tvorivosť
  • Motivácia a rozvoj tvorivosti
  • Metódy podporujúce tvorivosť a motiváciu detí
  • Výtvarný jazyk
  • Sprostredkovanie umenia
  • Výtvarné techniky rozvíjajúce tvorivosť detí
  • Interdisciplinarita výtvarnej výchovy
  • Projektové vyučovanie
  • Hodnotenie

  Sebaregulácia, sebakontrola a učenie

  Prináša zaujímavý výskum, na základe ktorého absolventi lepšie porozumejú detským reakciám

  • Program kumuluje rôzne teórie sebaregulácie a sebakontroly a predstavuje rôzne názory autorov, to znamená, že pomáha lepšie spoznať a pochopiť neželané prejavy u detí.
  • Popisuje dôležitosť sebaregulačných vlastností. Vzdelávací program prináša aj poznatky z teórie sebariadenia pri učení.
  • Absolvovaním tohto programu budú schopní lepšie pochopiť reakcie detí a budú s nimi vedieť vhodne pracovať.
  • Absolvent štúdiom získa poznatky o teóriách sebaregulácie a sebakontroly, o neželaných prejavoch detí a návodoch, ako na ne reagovať, ako aj dôležité poznatky o sebaregulačných vlastnostiach.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: Mgr. Petra Bajcurová

  Ukončenie programu:

  • Vypracovať dve dištančné úlohy a odoslať ich na kontrolu.
  • Absolvovať dva testy s minimálne 80 % úspešnosťou.
  • Obhájiť prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Vzdelávací program je rozdelený do desiatich učebných textov, obsahuje komentované prezentácie, ktoré sú doplnené o praktické tipy na prácu s deťmi. Na overenie získaných vedomostí program obsahuje aj dva testy a na overenie odborných poznatkov počas štúdia sú pripravené dve dištančné úlohy.


  • Vymedzenie pojmu sebaregulácia
  • Sebakontrola
  • Riadenie ako súčasť kontroly a regulácie
  • Silový model
  • Spätnoväzbová slučka sebaregulácie
  • Sebaúčinnosť
  • Sebaregulačné predpoklady
  • Sebaregulujúce učenie
  • Podpora pozitívneho sebaobrazu a sebahodnotenia, naučená bezmocnosť
  • Sebakontrola u detí s ADHD

  Školský podporný tím v praxi

  Problematika fungovania školského podporného tímu. Oboznámi účastníkov s kľúčovým významom školského podporného tímu a jeho prínosom pri rozvíjaní inkluzívnej kultúry a praxe školy

  Vzdelávací program inovačného vzdelávania približuje význam a pomáha porozumieť úlohám a funkcii školského podporného tímu, ktorý je významným článkom pri rozvíjaní inklúzie na školách.

  Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je pochopiť funkciu a poslanie školského podporného tímu na školách, jeho miesto a nezastupiteľnú funkciu.

  Štúdium prehĺbi poznatky o činnostiach jednotlivých členov tímu, o tom, ako zostaviť efektívny školský podporný tím a čo je dôležité pri jeho adaptácii.

  Naučí porozumieť ideovému aj spoločenskému kontextu zavádzania tímov v školách a frekventant po absolvovaní vzdelávania bude vedieť opísať kompetenčný profil poten-
  ciálnych členov školského podporného tímu, a bude mať realistické očakávania od ich náplne práce.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

  Ukončenie programu:

  • Absolvovať test s úspešnosťou minimálne 80 %.
  • Obhájiť záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Vzdelávací program prebieha dištančne, obsahuje desať učebných lekcií a komentované prezentácie. Kvôli overeniu nadobudnutých vedomostí účastníka čaká test.


  • Ideové piliere inkluzívneho vzdelávania
  • Školský podporný tím – jeho úloha a poslanie
  • Prínos školského podporného tímu pre inkluzívny rozvoj školy
  • Princípy efektívneho fungovania školského podporného tímu
  • Koncepcia školského podporného tímu v kontexte podporných opatrení
  • Pedagogický asistent ako potenciálny člen školského podporného tímu
  • Školský špeciálny pedagóg ako člen školského podporného tímu
  • Školský psychológ ako člen školského podporného tímu
  • Tímové roly v školskom podpornom tíme
  • Adaptácia školského podporného tímu a jeho riadenie

  Sociálna agresia detí v mš

  Vzdelávací program rieši problematiku sociálnej agresie detí v materskej škole

  Vzdelávací program sa zameriava na špecifickú formu šikanovania – skryté agresívne správanie.

  Orientuje sa aj na identifikáciu, formy, prejavy a mechanizmy vzniku skrytého agresívneho správania v sociálnej skupine.

  Prezentuje metódy zisťovania skrytého agresívneho správania v sociálnej skupine.

  Predostiera učiteľom inhibičné stratégie ako možnosti riešenia skryto agresívneho správania.

  Všetky nadobudnuté vedomosti zo vzdelávacieho programu pomôžu učiteľom vo výchovno-vzdelávacom procese identifikovať prejavy a mechanizmy vzniku skrytého agresívneho správania detí v sociálnej skupine.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online  vzdelávanie

  Lektorka: Mgr. Bc. Monika Homolová

  Ukončenie programu:

  • Vypracovať dištančné úlohy a odoslať ich na kontrolu.
  • Absolvovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Vzdelávací program obsahuje desať lekcií a komentované prezentácie. Na overenie zvládnutia teoretických vedomostí je zostavený online test, na overenie praktickej implementácie odborných poznatkov sú pripravené tri dištančné úlohy a záverečná práca.


  • Základné pojmy, sociálne vzťahy v predškolskom veku, agresia v sociálnych kontaktoch
  • Skryté agresívne správanie narúšajúce sociálne vzťahy
  • Mechanizmus, formy a prejavy skrytého agresívneho správania v sociálnej skupine
  • Identifikácia skrytého agresívneho správania v sociálnej skupine
  • Metódy zisťovania skrytého agresívneho správania v skupine – pozorovanie, sociometrický status
  • Metódy zisťovania skrytého agresívneho správania v sociálnej skupine – kresba, komiks
  • Inhibičné stratégie ako možnosti riešenia skryto agresívneho správania
  • Modulové učenie sa v riešení latentne agresívneho správania
  • Preventívne aktivity a programy ako nástroj pomoci pre pedagógov
  • Aktivity na usmernenie agresívneho správania

  Tvorba atestačného portfólia pre PZ a OZ

  Účel, obsah a spôsob tvorby atestačného portfólia pedagogických a odborných zamestnancov

  Vzdelávací program inovačného vzdelávania je rozdelený na teoretickú a praktickú časť. V jednotlivých kapitolách sa venuje východiskám a podmienkam atestačného konania a profesijným štandardom.

  Účastník sa dozvie, akým spôsobom pracovať s profesijným štandardom a kompetenčným profilom, ako rozlíšiť úrovne a posúdenie vlastných kompetencií.

  Vzdelávanie prebieha prostredníctvom učebných textov a komentovaných prezentácií. Dištančné úlohy, test a záverečná práca sú nastavené tak, aby účastník poznal princípy a postup tvorby atestačného portfólia a vedel ich aplikovať v rámci zodpovednosti pri riadení vlastného profesijného rozvoja.

  Absolvent programu inovačného vzdelávania bude vedieť rozlíšiť úrovne a posúdenie vlastných kompetencií, bude poznať princípy a postup tvorby atestačného portfólia a bude ich vedieť aplikovať.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

  Ukončenie programu:

  • Vypracovať a odoslať na kontrolu tri dištančné úlohy.
  • Absolvovať jeden test s úspešnosťou min. 80 %.
  • Na záver úspešne absolvovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Dištančné úlohy, test a záverečná práca sú nastavené tak, aby účastníci poznali princípy a postup tvorby atestačného portfólia a vedeli ich aplikovať v rámci zodpovednosti pri riadení vlastného profesijného rozvoja PZ/OZ. Vzdelávací program je rozdelený do siedmich lekcií.


  • Východiská a podmienky atestačného konania
  • Profesijné štandardy
  • Atestačné portfólio PZ/OZ
  • Reflexia vlastného profesijného pôsobenia
  • Budovanie kultúry kolegiálnej reflexie
  • Posúdenie atestačného portfólia
  • Aktualizačné vzdelávanie – nástroj aj produkt procesu profesijného rastu

  Tvorba nelineárnych prezentácií v powerpointe

  Rozvoj nových zručností v prostredí PowerPointu a Excelu, ktoré je možné implementovať ako inovatívne prvky do vzdelávacieho procesu a zvýšiť si odbornosť pri príprave vyučovania v prezenčnej aj online forme

  Frekventant sa zoznámi s novými možnosťami PowerPointu pri tvorbe takzvaných nelineárnych prezentácií. Snímky takejto prezentácie nenasledujú jedna za druhou, ako býva bežné, ale možno medzi nimi prechádzať nelineárne podľa stanovenej osnovy alebo plánu.

  Výučba je realizovaná hravou formou – tvorbou obytného priestoru, ktorého jednotlivé miestnosti tvoria snímky prezentácie, cez ktoré je možné prechádzať nelineárne.

  Absolvent vzdelávania nadobudne:

  • zručnosť vytvoriť nelineárnu prezentáciu cez náhľady a iné komponenty v nej,
  • poznatky ako inak sa dá použiť tabuľkový kalkulátor Excel (to znamená nie na výpočty),
  • poznatky o klávesových skratkách v Exceli a PowerPointe a ich používaní;
  • zručnosť hľadania voľne dostupných obrázkov.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektor: Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD.

  Ukončenie programu:

  • Vypracovať a odoslať sériu troch dištančných úloh, ktoré graduálne tvoria záverečný projekt, z ktorého treba získať najmenej 80 % bodov.
  • Obhájiť záverečnú prezentáciu svojho projektu pred odbornou trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Vzdelávací program obsahuje vzdelávacie videonahrávky, ktoré sú doplnené o ich čiastočný prepis a komentáre. Na overenie zvládnutia programu sú za vybranými pasážami zaradené priebežne tri dištančné úlohy.


  • Úvod | Začiatok výroby mapky v Exceli
  • Klávesové skratky Excelu
  • Pokračovanie výroby mapky v Exceli
  • Hľadanie obrázkov
  • Začiatok tvorby prezentácie – úvodné slovo k Powerpointu
  • Klávesové skratky PowerPointu
  • Nová prezentácia, rozloženia, zmena pozadia
  • Schránka
  • Vkladanie obrázkov pozadia zo súboru, ich prispôsobenie a uloženie prezentácie
  • Prepojenie chodieb schodmi – úprava obrázkov, odstránenie pozadia obrázka, kreslenie, zmena poradia objektov
  • Prepojenie chodieb schodmi – tvorba prepojení, doplnenie mapky
  • Vytváranie prechodov náhľadmi, transformácie, 3D otáčanie
  • Prepojenia obkreslením jestvujúcich prvkov na scéne

  Vzdělávací strategie Líneho učitele

  Inšpirácie, ako vytvárať či zlepšiť klímu v triede, ako správne použiť podporné hodnotenie alebo ako vhodne komunikovať

  • Stratégia, ako kvalitne vzdelávať a efektívne hospodáriť s vlastnou energiou.
  • Líný učitel sa pri realizácii správnej vzdelávacej filozofie, s využitím psychológie, dobrej didaktiky a vhodného osobného manažmentu môže stať pedagógom, ktorý svojím prístupom rešpektuje a rozvíja schopnosti a jedinečné vlastnosti každého dieťaťa, čo je jedným z cieľov modernej edukácie.

  Cieľom je:

  • spoznať hlavné rysy celej vzdelávacej stratégie,
  • uvedomiť si, ako správne vytvárať klímu v triede,
  • oboznámiť sa so zásadami kvalitnej výučby v oblasti metód,
  • oboznámiť sa s princípmi správne využívaného podporného hodnotenia.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektor: Mgr. Robert Čapek, Ph.D.

  Ukončenie programu:

  • Naštudovať si učebné materiály.
  • Vypracovať zadania v záverečnej prezentácii.
  • Obhájiť záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Desať lekcií kurzu doplňujú učebné texty a edukačné video. Záverečná lekcia obsahuje záverečnú prezentáciu so zadaním úloh na vypracovanie.


  • Filozofie vzdelávacej stratégie Líného učitele
  • Filozofia používaním metód a aktivít
  • Vzdelávacie metódy – praktické ukážky
  • Diferenciácia a individualizácia, ale nielen to
  • Hodnotenie, obvyklé chyby
  • Podporujúce hodnotenie
  • Vzájomné hodnotenie žiakov, sebahodnotenie a hodnotenie výučby
  • Záverečné hodnotenie v polroku a koncom školského roka

  Zvyšovanie kompetencií pedagógov pre prácu so žiakmi so švvp

  Možnosti podpory žiakov, ale aj možnosti pedagogickej diagnostiky a hodnotenia svojej práce

  Prináša postupy, ako identifikovať a spoznať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka a poskytnúť mu adekvátnu formu podpory na úrovni učiteľ − žiak.

  Absolvent:

  • pozná základné pojmy a definície z oblasti špeciálnej pedagogiky,
  • vie identifikovať včasné signály a aktuálne signály oslabených funkcií žiaka ovplyvňujúcich učenie,
  • pozná možnosti pedagogickej diagnostiky ako prvého stupňa podpory žiaka,
  • rozumie záverom v odbornej správe a na základe nej vie vypracovať v spolupráci so školským podporným tímom individuálny vzdelávací program,
  • pozná a aplikuje ďalšie stupne podpory žiaka so ŠVVP,
  • pozná možnosti a zmysel evalvácie svojej práce a práce tímu.

  Rozsah: 50 hodín
  Forma: individuálne online vzdelávanie

  Lektorka: PhDr. Monika Novotná, PhD.

  Ukončenie programu:

  • Absolvovať dva testy s úspešnosťou minimálne 80 %.
  • Vypracovať a odoslať na kontrolu dve dištančné úlohy.
  • Absolvovať záverečnú prezentáciu pred trojčlennou komisiou.
  Obsah vzdelávacieho programu

  Kurz je štruktúrovaný do desiatich lekcií, každá obsahuje komentovanú prezentáciu a učebné texty. Obsahuje dve dištančné úlohy pre účastníkov. Na overenie zvládnutia teoretických vedomostí sú zostavené dva testy.


  • Základné pojmy
  • Kompetencie učiteľa, pedagogická diagnostika
  • Závery z odborného vyšetrenia a tvorba individuálneho vzdelávacieho programu
  • Možnosti podpory v škole, školský podporný tím
  • Možnosti podpory žiaka s vývinovými poruchami učenia
  • Možnosti podpory žiaka s ťažkosťami v správaní
  • Možnosti podpory žiaka s nadaním
  • Možnosti podpory žiaka s poruchou autistického spektra
  • Možnosti spolupráce školy s rodinou
  • Možnosti hodnotenia práce učiteľa, autoevalvácia