19. – 20. 10. 2023

Park Inn by Radisson
Danube, Bratislava

Ako podporiť
kritické myslenie
u žiakov?

Viete
čo zmenili
vyhlášky
z ministerstva?

Ktoré
nové zákony
sa týkajú
práve vás?

Umelá
inteligencia
v škole?

Ako pripraviť
dobrý rozpočet?

Ako sa zmení
jednotkový
koeficient
na žiaka?

Ako získať
financie z plánu
obnovy?

Problémový
zamestnanec
v škole?

Dofinancovanie
energií škôl?

Školstvo
po 30. septembri
2023?

Ing. Jana Sládečková, PhD.

Ing. Jana Sládečková, PhD.

odborníčka na financovanie v oblasti školstva

Ing. Dagmar Kéryová

Ing. Dagmar Kéryová

Co-Active Executive coach a člen ICF

Iordan Iossifov

Iordan Iossifov

medzinárodný vzdelávací expert, Holandsko

Mgr. Jakub Kobela

Mgr. Jakub Kobela

lektor kritického myslenia, Akadémia kritického myslenia

Ing. Ladislav Kobza

Ing. Ladislav Kobza

Cyber Security Specialist, SEAL IT Services, s.r.o.

Michal Rehúš

Michal Rehúš

Centrum vzdelávacích analýz

Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.

Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.

analytik

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

učiteľka informatiky s 20-ročnou praxou na ZŠ a SŠ

PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, vysokoškolská pedagogička

PhDr. Peter Kusý, PhD.

PhDr. Peter Kusý, PhD.

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, psychológ a vysokoškolský pedagóg

Mgr. Jana Rohová

Mgr. Jana Rohová

učiteľka primárneho vzdelávania

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

odborníčka v oblasti legislatívy v oblasti školstva

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

zakladateľ Ředitelské akademie, odborník na vzdelávaciu politiku a riadenie škôl

Ing. Jarmila Belešová

Ing. Jarmila Belešová

odborníčka na personalistiku v školstve

Lektori | ŠKOLA 2023/2024


Ing. Jana Sládečková, PhD.

odborníčka na financovanie v oblasti školstva

Ing. Dagmar Kéryová

Co-Active Executive coach a člen ICF

Iordan Iossifov

medzinárodný vzdelávací expert, Holandsko

Mgr. Jakub Kobela

lektor kritického myslenia, Akadémia kritického myslenia

Ing. Ladislav Kobza

Cyber Security Specialist, SEAL IT Services, s.r.o.

Michal Rehúš

Centrum vzdelávacích analýz

Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.

analytik

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

učiteľka informatiky s 20-ročnou praxou na ZŠ a SŠ

PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, vysokoškolská pedagogička

PhDr. Peter Kusý, PhD.

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, psychológ a vysokoškolský pedagóg

Mgr. Jana Rohová

učiteľka primárneho vzdelávania

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

odborníčka v oblasti legislatívy v oblasti školstva

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

zakladateľ Ředitelské akademie, odborník na vzdelávaciu politiku a riadenie škôl

Ing. Jarmila Belešová

odborníčka na personalistiku v školstve

Ing. Jana Sládečková, PhD.
odborníčka na financovanie v oblasti školstva

Absolventka VŠE v Bratislave pracovala po ukončení vysokej školy ako matematik-analytik výpočtového strediska v Datasystéme Bratislava a na Pozemných stavbách v Trnave. Od roku 1991 bola zamestnaná postupne na Školskej správe v Trnave ako vedúca oddelenia PaM, na Krajskom úrade v Trnave a VÚC Trnava ako vedúca odboru financovania školstva. Od roku 2003 pracovala na MŠVVaŠ SR vo funkcii riaditeľky odboru financovania regionálneho školstva. Doktorandské štúdium ukončila v roku 2014 na Univerzite Mateja Bela v B. Bystrici. Toho času pôsobí ako generálna riaditeľka Sekcie financovania regionálneho školstva MŠVVaŠ SR.

⊗ Zavrieť
Ing. Dagmar Kéryová
Co-Active Executive coach a člen ICF

Je medzinárodne certifikovaná koučka, facilitátorka a trénerka. Vďaka dlhoročnému pôsobeniu v oblasti komunikácie a riadenia tímov získala množstvo znalostí a skúseností v oblasti firemnej, krízovej či internej komunikácie z pozície spolumajiteľky a senior konzultantky najväčšej komunikačnej agentúry na Slovensku. V koučingu používa metódu Co-Active, ktorú vyštudovala v Paríži v programe The Coach Training Institute. V individuálnom koučingu má od roku 2009 viac ako 450 hodín praxe. Venuje sa predovšetkým témam kariérneho rozvoja, budovania osobného vodcovstva a manažmentu zmien v osobných životoch ľudí aj v organizáciách. Ako zakladajúca členka neziskovej organizácie Srdce Slovenska sa venuje aj otázkam spolupráce mužov a žien v biznise a problematike ženského vodcovstva.

⊗ Zavrieť
Iordan Iossifov
medzinárodný vzdelávací expert, Holandsko

Profesijné záujmy a angažovanosť Iordana Iossifova sa sústreďujú na vzdelávací systém a prax. Tematický rozsah ním realizovaných projektov zahŕňa okrem iného systémy predškolského vzdelávania, kurikulárne reformy, digitálnu transformáciu vzdelávania, zapojenie rodičov do vzdelávania, školské prostredie a prevenciu predčasného ukončovania školskej dochádzky. Zaoberá sa aj zlepšovaním rovného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a výučbového prostredia vrátane zmiešaného i vzdialeného výučbového režimu.

Pracuje ako člen tímu a ako poslucháč výskumných/analytických tímov pracujúcich na politických a intervenčných analýzach a hodnoteniach, na budovaní kapacít, situačných analýzach, mapovaní, štúdiách a rôznych iných výskumných, analytických a poradenských úlohách. Rozsah jeho profesionálnych skúseností pokrýva viac ako 20 krajín na troch kontinentoch. Viac ako 20 rokov podporuje a spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami a vzdelávacími riadiacimi orgánmi na miestnej, národnej a regionálnej úrovni. Spolupracuje s medzinárodnými organizáciami ako Svetová banka, UNICEF, EK a Európska rada. Iordanove skúsenosti v strednej a východnej Európe zahŕňajú projekty, štúdie, konzultácie v Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Lotyšsku, Čiernej Hore, Severnom Macedónsku, Rumunsku, Srbsku, Turecku, na Cypre a Slovensku.

Jeho posledné pôsobenie na Slovensku bolo ukončené v apríli 2023. Bol členom tímu Svetovej banky, ktorý podporoval Slovensko v rámci projektu o digitálnej transformácii a reforme národného kurikula.

⊗ Zavrieť
Mgr. Jakub Kobela
lektor kritického myslenia, Akadémia kritického myslenia

V Akadémii kritického myslenia pôsobí ako lektor a metodik. Špecializuje sa na témy kritického myslenia, argumentácie, vyjednávania a náročných konverzácií. V súčasnosti sa venuje predovšetkým vzdelávaniu klientov v oblasti súkromného a verejného sektora. Kritickému mysleniu sa rôznymi spôsobmi venuje už 14 rokov. V praxi využíva poznatky zo súťažného, dobrovoľníckeho a aj pracovného prostredia Slovenskej debatnej asociácie. Pre SDA tvoril metodiku a koordinoval neformálne vzdelávanie na stredných školách po celom Slovensku. Je autorom metodiky pre holandskú sekciu International Debate Education Association, ako aj pre 17 európskych debatných vzdelávacích organizácií. Je autorom pracovných zošitov Kritické myslenie pre 8. a 9. ročník ZŠ a pre gymnáziá s osemročným štúdiom Kritické myslenie pre 6. a 7. ročník ZŠ a pre gymnáziá s osemročným štúdiom. Organizoval Letnú akadémiu kritického myslenia a spoluorganizoval Letnú akadémiu Discover. Lektorsky spolupracuje s viacerými platformami v oblasti tretieho sektora (SDA, I Ambitious, Growni a iné). V lektorskej praxi (témy argumentácie a vyjednávania) čerpá zo skúseností z práce vo verejnej správe. Pre Banskobystrický samosprávny kraj koordinoval komunikáciu, marketing a podieľal sa na politickej stratégii. Je absolventom katedry sociológie Fakulty sociálních studií Masarykovej univerzity v Brne, so špecifickým zameraním v oblasti kultúrnej sociológie, urbanistiky a kvantitatívneho výskumu sociálnych vied.

⊗ Zavrieť
Ing. Ladislav Kobza
Cyber Security Specialist, SEAL IT Services, s.r.o.

Vyštudoval softvérové inžinierstvo na fakulte Informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. no svoju záľubu pre kybernetickú bezpečnosť objavil už počas štúdia na strednej škole. Po štúdiu začal pôsobiť ako správca IT sietí pre spoločnosť SEAL IT Services, s.r.o. a svoj voľný čas využil na získanie certifikácii ako Certified Ethical Hacker alebo ISACA Cybersecurity Practitioner, ktorý získal medzi prvými na svete. Pri práci správcu IT sa stretol s rôznorodými sieťami a systémami, ktoré si osvojil. Okrem správy sietí vykonáva pre organizácie aj penetračné testy, školenia IT bezpečnosti a konzultácie k zabezpečeniu prostredia.

⊗ Zavrieť
Michal Rehúš
Centrum vzdelávacích analýz

Pôsobí ako analytik v Centre vzdelávacích analýz. Vyštudoval učiteľstvo dejepisu a pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a má PhD. zo školskej pedagogiky. Pracoval ako analytik a riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predtým pôsobil ako odborný asistent a vedecko-výskumný pracovník na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO a ako odborník v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania. Je autorom viacerých štúdií a analýz týkajúcich sa predovšetkým problematiky obsahu vzdelávania a odmeňovania a hodnotenia učiteľov a učiteliek.

⊗ Zavrieť
Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.
analytik

Do INESS nastúpil po predchádzajúcej spolupráci v roku 2015. Absolvent Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde absolvoval aj postgraduálne štúdium na katedre Verejnej ekonomiky. Predchádzajúce pracovné skúsenosti má ako analytik v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania. Momentálne pôsobí aj ako research fellow na vysokej škole CEVRO Institut v Prahe. Vo svojom výskume sa venuje fungovaniu verejného sektora, internetovým technológiám a školstvu. Publikoval v Journal of Institutional Economics; je autorom knihy Pokrok bez povolenia: Ako zdieľaná ekonomika, crowdfunding a kryptomeny zmenili svet; a pravidelne píše newsletter.

⊗ Zavrieť
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
učiteľka informatiky s 20-ročnou praxou na ZŠ a SŠ

Momentálne pracuje na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach, kde zastáva funkciu školského digitálneho koordinátora. Venuje sa kreatívnemu využívaniu digitálnych technológií vo vyučovaní.  Je autorkou viacerých metodických publikácií a učebných materiálov pre učiteľov. Aktívne pôsobí ako metodička a lektorka ďalšieho vzdelávania učiteľov a ako projektová konzultantka pre pedagogické inovácie.

⊗ Zavrieť
PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, vysokoškolská pedagogička

Vyštudovala učiteľstvo psychológie a slovenského jazyka a úspešne ukončila postgraduálne špecializačné štúdium školskej psychológie.  Momentálne pôsobí ako odborná asistentka na Ústave romologických štúdií FSVaZ UKF v Nitre. Centrom jej výskumnej a vedeckej práce je téma edukácie a socializácie detí z marginalizovaných rómskych komunít (výchovné štýly, školská zrelosť, sociálne vzťahy, postoje, komunikačná kompetencia), problematika utvárania identity a konceptualizácia problémov ľudí ohrozených sociálnou exklúziou. V posledných rokoch sa výskumne venuje problematike sociálnej opory ľudí v sociálnom vylúčení a rizikovému správaniu dospievajúcich. Pôsobila v nadnárodných  a národných expertných tímoch pri implementácii systémových zmien v oblasti edukácie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a v oblasti vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie. Je členkou Asociácie školských psychológov Slovenskej republiky.

⊗ Zavrieť
PhDr. Peter Kusý, PhD.
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, psychológ a vysokoškolský pedagóg

Vyštudoval jednoodborovú psychológiu, doktorandské štúdium ukončil v pedagogike a rigorózne konanie v psychológii. Absolvoval tiež ďalšie vzdelávanie a kurzy – napr. Muzikoterapia, Socioterapia, Muzikofiletika, Práca so snami v psychoterapii, Relaxačné techniky.  Má úspešne absolvovaný dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Integrovanej psychoterapii/Knobloch – certifikovaný stupeň terapeut. Je zapísaný v zozname socioterapeutov SR pod záštitou Inštitútu psychoterapie a socioterapie – IPS. Aktívne sa zúčastňuje viacerých významných odborných a vedeckých konferencií a kongresov doma aj v zahraničí. Aktuálne pôsobí na akademickej pôde a zároveň vo vlastnej poradensko-terapeutickej praxi. Tiež lektoruje rôzne vzdelávania pre odborníkov z radov pomáhajúcich profesií v rámci školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb, ale aj v súkromnom sektore.

⊗ Zavrieť
Mgr. Jana Rohová
učiteľka primárneho vzdelávania

Už 30 rokov pracuje ako učiteľka primárneho vzdelávania. Posledných 17 rokov na ZŠ F. L. Čelakovského v Strakonicích v Českej republike. Vo svojej praxi sa stále snaží učiť nové veci a používať moderné metódy vzdelávania tak, aby deti do školy chodili rady a učenie ich bavilo. Od roku 2021 vedie Klub nadaných detí ZŠ FLČ. Matematiku vyučuje Hejného metódou. Spoločne s kolegyňami pripravuje dielne a ukážkové hodiny Hejného matematiky pre deti, rodičov a učiteľov.

Dlhodobo sa venuje žiakom s nadaním (spolupracuje s Mensou ČR), žiakom so špecifickými potrebami aj žiakom cudzincom. Pred niekoľkými rokmi začala spolupracovať s nakladateľstvo Dr. Josef Raabe a výbornou ilustrátorkou Zuzanou Slanskou. Je autorkou niekoľkých publikácií pre cudzincov, ktoré vyšli na Slovensku a zároveň aj v Čechách. V školskom roku 2019/2020 postúpila do semifinále súťaže Global Teacher Prize Czech Republic 2020, a dostala sa medzi 33 najlepších učiteľov v ČR.

⊗ Zavrieť
JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.
odborníčka v oblasti legislatívy v oblasti školstva

Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Po skončení štúdia začala pracovať na odbore legislatívy a aproximácie práva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde od roku 2011 pôsobila v Kancelárii štátneho tajomníka ako poradkyňa pre legislatívu. V roku 2012 absolvovala doktorandské štúdium a bol jej udelený titul PhD. V súčasnosti pôsobí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR ako generálna riaditeľka Sekcie legislatívno-právnej, kde sa venuje najmä tvorbe zákonov a ostatných právnych predpisov v rezorte školstva. Pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg v predmetoch so zameraním na teóriu práva a teóriu a prax legislatívy a športové právo.

⊗ Zavrieť
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
zakladateľ Ředitelské akademie, odborník na vzdelávaciu politiku a riadenie škôl

Pôsobil ako učiteľ na základnej, špeciálnej aj strednej škole, ale aj ako riaditeľ gymnázia v Brne. Desať rokov pôsobil ako vedúci Centra školského manažmentu PedF UK, je autorom viacerých vzdelávacích programov a koncepcií. Dlhodobo spolupracuje s ČŠI, NPI a radom vzdelávateľov DVPP, je odborným garantom niekoľkých projektov MAP. Svoje skúsenosti a poznatky často odovzdáva na konferenciách, má na svojom konte niekoľko knižiek, okrem toho má bohatú publikačnú činnosť nielen odbornú, ale aj popularizačnú s cieľom propagovať hodnotu riaditeľskej práce širokej verejnosti a podporovať riaditeľov škôl. V neposlednom rade je stále v teréne v kontakte s pedagogickými pracovníkmi aj zriaďovateľmi.

⊗ Zavrieť
Ing. Jarmila Belešová
odborníčka na personalistiku v školstve

Celý život pracuje v oblasti pracovného práva a odmeňovania. 17 rokov pôsobila na Univerzite Komenského ako personalistka a vedúca personálneho útvaru. 20 rokov pôsobila na MŠVVaŠ SR na personálnom odbore. Podieľa sa na príprave právnych predpisov najmä z oblasti odmeňovania zamestnancov rezortu a súvisiacich predpisov a je autorkou veľkého množstva odborných článkov v oblasti personálneho riadenia škôl. V súčasnosti pôsobí v Štátnej školskej inšpekcii.

⊗ Zavrieť