19. – 20. 10. 2023

Park Inn by Radisson
Danube, Bratislava

Ako podporiť
kritické myslenie
u žiakov?

Viete
čo zmenili
vyhlášky
z ministerstva?

Ktoré
nové zákony
sa týkajú
práve vás?

Umelá
inteligencia
v škole?

Ako pripraviť
dobrý rozpočet?

Ako sa zmení
jednotkový
koeficient
na žiaka?

Ako získať
financie z plánu
obnovy?

Problémový
zamestnanec
v škole?

Dofinancovanie
energií škôl?

Školstvo
po 30. septembri
2023?

Ing. Jana Sládečková, PhD.

Ing. Jana Sládečková, PhD.

odborníčka na financovanie v oblasti školstva

Ing. Dagmar Kéryová

Ing. Dagmar Kéryová

Co-Active Executive coach a člen ICF

Iordan Iossifov

Iordan Iossifov

medzinárodný vzdelávací expert, Holandsko

Mgr. Jakub Kobela

Mgr. Jakub Kobela

lektor kritického myslenia, Akadémia kritického myslenia

Ing. Ladislav Kobza

Ing. Ladislav Kobza

Cyber Security Specialist, SEAL IT Services, s.r.o.

Michal Rehúš

Michal Rehúš

Centrum vzdelávacích analýz

Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.

Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.

analytik

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

učiteľka informatiky s 20-ročnou praxou na ZŠ a SŠ

PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, vysokoškolská pedagogička

PhDr. Peter Kusý, PhD.

PhDr. Peter Kusý, PhD.

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, psychológ a vysokoškolský pedagóg

Mgr. Jana Rohová

Mgr. Jana Rohová

učiteľka primárneho vzdelávania

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

odborníčka v oblasti legislatívy v oblasti školstva

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

zakladateľ Ředitelské akademie, odborník na vzdelávaciu politiku a riadenie škôl

Ing. Jarmila Belešová

Ing. Jarmila Belešová

odborníčka na personalistiku v školstve

Riešenie problematických situácií so zamestnancami

Ing. Jarmila Belešová

Seminár sa venuje vybraným témam uplatňovania pracovnoprávnych vzťahov v školách a školských zariadeniach. Zameriame sa okrem iného na výmeru, krátenie a čerpanie dovolenky,  uzatváranie pracovného pomeru na dobu určitú s pedagogickým zamestnancom, ukončenie pracovného pomeru s  dôchodcom a s pedagogickými  a  odbornými zamestnancami, ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Vysvetlíme si špecifiká pracovných úväzkov v nadväznosti na uzatváranie pracovných zmlúv a evidenciu pracovného času.

Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2023

Ing. Jana Sládečková, PhD.

Financovanie škôl zo štátneho rozpočtu v súlade so Zákonom  č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov; dofinancovanie energií v súvislosti s nárastom cien za energie; poskytovanie finančných prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti. Financovanie originálnych školských kompetencií v súlade so Zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, s Nariadením vlády  SR č. 668/2004 Z. z  o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve ,  Zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Výpočet hodnoty jednotkového koeficientu; poskytovanie finančných prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti.

Aktuálne zmeny v školskej legislatíve

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Príspevok sa zameriava na komplexný prehľad uskutočnených legislatívnych zmien v regionálnom školstve, ktoré sú aktuálne v tomto školskom roku. Zároveň prináša aj prehľad najvýznamnejších pripravovaných legislatívnych zmien.

Kyberbezpečnosť a IT hrozby na školách

Ing. Ladislav Kobza

Základná či stredná škola môže byť pre útočníkov zaujímavým cieľom, rozmýšľali ste o tom niekedy? V dnešnej dobe, keď digitalizácia si nachádza cestu aj do našich škôl, každý výpadok naberá na dôležitosti, každý únik citlivých údajov môže spôsobiť nepríjemné problémy.  Ransomware, phishingové podvody, hacknutie identity a veľa ďalších nových výrazov môže veľa riaditeľov spoznať na vlastnej koži, ak zanedbá riešenie kybernetickej bezpečnosti. Ideál by bol mať celý team špecialistov, ale vzhľadom na možnosti súčasného financovania školstva, je to zatiaľ len pekná predstava. Ale aj s menším financovaním, dobrým riadením, správnymi ľuďmi, aktívnou komunikáciou a záujmom, je to zvládnuteľné.